banner 1

การฟอกเลือด

พิมพ์

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลรัฐ

เขียนโดย Orawan khunsumlee. Posted in Demo category

tnna_1PROFESSIONAL NURSES’ COMPETENCIES IN CARING OF PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS, GOVERNMENT HOSPITALS

นางอรวรรณ  ขันสำรี, พยม. (Orrawan Khansamree, MNS)**
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา รัชชุกูล, กศด. (Suchada Ratchukul, Ed.D) ***
บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลรัฐ โดยใช้เทคนิค Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR)

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 22 คน คัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงกับปัญหาการวิจัย และยินดีร่วมมือในการวิจัย ประกอบด้วย  กลุ่มด้านการแพทย์เฉพาะทางโรคไต กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือคณะกรรมการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้อง) และกลุ่มพยาบาลชำนาญการการดูแลผู้ป่วยไตวายที่ล้างไตทางช่องท้อง วิธีดำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลรัฐ ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาแล้วนำมาสร้างเป็นแบบสอบถาม ขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้มาคำนวณค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่ได้จากคำตอบของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการวิจัยโดยพิจารณาค่ามัธยฐานมากกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.5
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลรัฐ ที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน ประกอบด้วย สมรรถนะ 7 ด้าน 73 สมรรถนะย่อยดังนี้
1.  การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง  21 ข้อ
2.  การให้คำปรึกษาด้านการล้างไตทางช่องท้อง  10  ข้อ
3.  การสื่อสาร การสอน และเทคโนโลยีการสอน  11  ข้อ
4.  จริยธรรมและการพิทักษ์สิทธิ    7   ข้อ
5.  การวิจัยและการพัฒนางาน    6   ข้อ
6.  การบริหารจัดการหน่วยล้างไตทางช่องท้อง   11     ข้อ
7.  การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง    7 ข้อ
คำสำคัญ: สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ การล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลรัฐ