• august banner3

tnns khua 2019

พิมพ์

โครงการประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลโรคไต Dialysis Review for Nurses 2020

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

logo tnns kanit font webโครงการประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลโรคไต  Dialysis Review for Nurses 2020 วันที่ 8 – 9  กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

- รายชื่อผู้ลงทะเบียน Review for Dialysis Nurses update

- รายชื่อผู้ลงทะเบียน Review for dialysis nurses 2020 แล้วแต่ยังไม่มีหลักฐานการชำระเงิน โปรดติดต่อสมาคมฯ


สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานการชำระเงินขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 25 มกราคม 2563

ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าประชุม Dialysis Review ได้ 13 หน่วยการศึกษา

- รายละเอียดโครงการ
- จดหมายเชิญ ฯ
- ใบลงทะเบียน

Link สำหรับบุคคลทั่วไปลงทะเบียน
Link สำหรับองค์กรลงทะเบียน

 

Comment (0) Hits: 2437
พิมพ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรฯ HD ประจำปี 2563

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

konkan logos
หน่วยไต และไตเทียม แผนกการพยาบาลอายุรกรรม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือด้วยเครื่องไตเทียม) Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Hemodialysis)

- รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรม รุ่นที่ 15  new3

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  

ปรับเปลี่ยนกำหนดการเปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางฯ  

รายละเอียดหลักสูตร
หนังสือเชิญฯ
ใบลงทะเบียน

Comment (0) Hits: 2428
พิมพ์

โรงพยาบาลภูมิพล เปิดอบรม Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy ( Hemodialysis ) รุ่นที่7 ปี 2563

เขียนโดย Administrator. Posted in News

phoomiphol logoโรงพยาบาลภูมิพล เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏบัติ การบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy ( Hemodialysis ) รุ่นที่7 ปี 2563
- รายละเอียดหลักสูตร

 

Comment (0) Hits: 1149
พิมพ์

รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ปี 2563 รุ่นที่ 55

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

logoHD copy  mahidol 55th qr download

รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ปี 2563 รุ่นที่ 55 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล Program of Nursing Specialty in Renal Replacement Therapy Nurse Practitioner (Hemodialysis) โรงพยาบาลราขวิถี ร่วมกับคณะพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ลงทะเบียน

Comment (0) Hits: 1599
พิมพ์

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดประชุมวิชาการ CKD WEEKEND 2020

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

logo Nehสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดประชุมวิชาการ CKD WEEKEND 2020 โดยมี Theme การประชุมคือ “DIVERSITY IN CKD MANAGEMENT” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
- จดหมายเชิญฯ
- รายละเอียด
- ใบลงทะเบียน

 

Comment (0) Hits: 555
พิมพ์

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดประชุมวิชาการ CKD WEEKEND 2020

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดประชุมวิชาการ CKD WEEKEND 2020 โดยมี Theme การประชุมคือ “DIVERSITY IN CKD MANAGEMENT” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ

- จดหมายเชิญฯ
- รายละเอียด กำหนดการฯ
- ใบลงทะเบียน

Comment (0) Hits: 451