• king banner 59 new
พิมพ์

ประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2557

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

ประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2557
โดย ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

" The Efficient Care in Hemodialysis Patients "
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 07.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาล สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ได้คะแนน CNEU 7.5 คะแนน

ปิดลงทะเบียนผู้ร่วมประชุมฯ ครบจำนวนแล้ว

- เอกสารประชาสัมพันธ์

Comment (0) Hits: 2444
พิมพ์

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ ขอนแก่น ปี 2557

เขียนโดย Administrator. Posted in News

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 5 : Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Hemodialysis)
หน่วยไต และไตเทียมแผนกการพยาบาลอายุรกรรมงานบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2557 - 31 ตุลาคม 2557

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม ปี 57 รุ่นที่ 5 new icon

Comment (0) Hits: 2933
พิมพ์

โครงการประชุมวิชาการ Chiang Mai Nephrology Conference 2557

เขียนโดย Administrator. Posted in News

เรื่อง “Advance for Critical Care Nephrology”
หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะอนุกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศโรคไต ฝ่ายการพยาบาล

ได้รับอนุมัติคะแนน CNEU จำนวน 13 หน่วยคะแนน new icon

- ใบสมัคร new icon
- โบรชัวร์
- รายละเอียด
- จดหมายเชิญประชุม

Read More Comment (0) Hits: 3526
พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพยาบาลไตเทียม พ.ศ. 2557

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

สรุปผลสอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

- รายชื่อผู้สอบผ่าน ฯ

Read More Comment (0) Hits: 4809
พิมพ์

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2557

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

tnna feature 57

ด้วยชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการใหญ๋สามัญประจำปี 2557 เรื่อง “ Nursing Quality Initiatives in Dialysis ”
ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

- รายชื่อเพิ่มเติม งานประชุมวิชาการ 2557 new icon
- รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการ 2557 
- ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ 2557 

- ใบลงทะเบียน 
- รายละเอียด 
- หนังสือเชิญประชุม

Read More Comment (0) Hits: 2132