บทความดี ๆ

บทความดี ๆ

Documents

Created Date Friday, 21 May 2010

CAPDsurvivalgraph

Created Date Monday, 15 March 2010

CKD benefits

ไฟล์ Power Point
Created Date Sunday, 14 March 2010

Dialyzer reuse workshop

ไฟล์ Power Point

Created Date Thursday, 16 February 2012

Holistic Nursing Care in Hemodialysis Patients

Holistic Nursing Care in Hemodialysis Patients

Apassara Aranyawat

Feb, 2012

Created Date Friday, 21 May 2010

Modified Diet during Malnutrition

Created Date Sunday, 14 March 2010

Nursing Intervention in Hemodialysis

e-book ไฟล์ pdf
Created Date Thursday, 16 February 2012

Nursing Process in Hemodialysis

Nursing Process in Hemodialysis

พ.ต.อ.หญิง ฉัตรสุดา  เอื้อมานะพงษ์

หน่วยไต โรงพยาบาลตำรวจ

Created Date Thursday, 16 February 2012

Workshop Counseling 2012

Workshop Group : Counseling

ดรุณี  จันทร์เลิศฤทธิ์

โรงพยาบาลศรีนคริทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

February 12, 2012

Created Date Monday, 17 May 2010

ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"Advanced Renal Replacement Therapy"
วันที่ 4-5 กันยายน 2553
ณ  ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร.ชั้นล่าง 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Created Date Friday, 26 November 2010

ผลของการใช้ Saline Drip Technique ต่อการอุดตันของตัวกรองไตเทียม

ผลของการใช้ Saline Drip Technique ต่อการอุดตันของตัวกรองไตเทียมและสายส่งเลือดและ
การขจัดของเสียในผู้ป่วยที่ได้รับการทำ  Heparin–Free  Dialysis
Effects of Saline Drip Technique on Filter and Tubing Occlusion and
Urea Clearances in Patients with Heparin - Free Dialysis
Created Date Friday, 26 November 2010

ผลของอุณหภูมิน้ำยาฟอกเลือดต่อการเกิดความดันโลหิตต่ำ

ผลของอุณหภูมิน้ำยาฟอกเลือดต่อการเกิดความดันโลหิตต่ำระหว่าง

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

Effects of Dialysate Temperature on Intradialytic Hypotension

in Patients with Chronic Kidney Diseases