โรงพยาบาลภูมิพล

โรงพยาบาลภูมิพล

Documents

Created Date Friday, 10 February 2017
Filesize 274 Kilobytes

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รุ่นที่ 5

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รุ่นที่ 5
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

Created Date Wednesday, 27 February 2560
Modified Date Monday, 27 February 2017
Filesize 143 Kilobytes

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 5 New

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2560

Created Date Wednesday, 04 January 2017
Filesize 241 Kilobytes

รายละเอียดหลักสูตร ฯ รุ่นที่ 5

เปิดรับสมัครสอบ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2560

Created Date Wednesday, 04 January 2017
Filesize 337 Kilobytes

ใบสมัครสอบ ฯ รุ่นที่ 5

เปิดรับสมัครสอบ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2560