เชียงใหม่ 60

เชียงใหม่ 60

Documents

Created Date Tuesday, 20 December 2016
Filesize 91 Kilobytes

CAPD 2017 - จดหมายเชิญฯ

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) : Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Peritoneal Dialysis) ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม- 7 กรกฎาคม 2560 (หลักสูตรผ่านการรับรองจากจากสภาการพยาบาล)

Created Date Thursday, 20 December 2559
Modified Date Tuesday, 20 December 2016
Filesize 86 Kilobytes

CAPD 2017 - ประกาศ New

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) : Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Peritoneal Dialysis) ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม- 7 กรกฎาคม 2560 (หลักสูตรผ่านการรับรองจากจากสภาการพยาบาล)

Created Date Tuesday, 20 December 2016
Filesize 87 Kilobytes

CAPD 2017 - รายละเอียด

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) : Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Peritoneal Dialysis) ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม- 7 กรกฎาคม 2560 (หลักสูตรผ่านการรับรองจากจากสภาการพยาบาล)

Created Date Tuesday, 20 December 2016
Filesize 185 Kilobytes

CAPD 2017 - ใบสมัคร

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) : Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Peritoneal Dialysis) ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม- 7 กรกฎาคม 2560 (หลักสูตรผ่านการรับรองจากจากสภาการพยาบาล)

Created Date Tuesday, 20 December 2016
Filesize 84 Kilobytes

HD 2017 - จดหมายเชิญฯ

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2560

Created Date Thursday, 20 December 2559
Modified Date Tuesday, 20 December 2016
Filesize 109 Kilobytes

HD 2017 - ประกาศ New

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2560

Created Date Thursday, 20 December 2559
Modified Date Tuesday, 20 December 2016
Filesize 107 Kilobytes

HD 2017 - รายละเอียด New

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2560

Created Date Tuesday, 20 December 2016
Filesize 198 Kilobytes

HD 2017 - ใบสมัคร

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2560

Created Date Saturday, 20 May 2017
Filesize 64 Kilobytes

จดหมายเชิญประชุม CNC2017

หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีจัดการประชุมวิชาการ Chiang Mai Nephrology Conference (CNC2017) ในวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Created Date Monday, 31 October 2016
Filesize 77 Kilobytes

จดหมายเชิญประชุมวิชาการ QIN 2016

หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีจัดการประชุมวิชาการ Quality Improving in CAPD and Hemodialysis by Intervention Nephrology (QIN 2016) ในวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Created Date Tuesday, 31 January 2017
Filesize 229 Kilobytes

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 9 ( HD )

ตามที่หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวช ปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 9 ในระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560

Created Date Tuesday, 31 January 2017
Filesize 219 Kilobytes

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่รับการบาบัด ทดแทนไต (การล้างทางช่องท้อง) CAPD

หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่รับการบาบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้อง) ในระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 7 กรกฎาคม 2560

Created Date Monday, 31 October 2016
Filesize 4.21 Megabytes

รายละเอียดการประชุมวิชาการ QIN 2016

หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีจัดการประชุมวิชาการ Quality Improving in CAPD and Hemodialysis by Intervention Nephrology (QIN 2016) ในวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Created Date Tuesday, 31 May 2016
Filesize 257 Kilobytes

หนังสือเชิญประชุม CRRT 2559

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
เรื่อง Advance for ContinuousRenal Replacement Therapy
งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 - 6
โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่

Created Date Monday, 31 October 2016
Filesize 156 Kilobytes

แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุมวิชาการ QIN 2016

หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีจัดการประชุมวิชาการ Quality Improving in CAPD and Hemodialysis by Intervention Nephrology (QIN 2016) ในวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Created Date Tuesday, 31 May 2016
Filesize 158 Kilobytes

โครงการ CRRT 2559

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
เรื่อง Advance for ContinuousRenal Replacement Therapy
งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 - 6
โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่

Created Date Saturday, 20 May 2017
Filesize 7.77 Megabytes

โบร์วชัวร์ CNC2017

หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีจัดการประชุมวิชาการ Chiang Mai Nephrology Conference (CNC2017) ในวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Created Date Tuesday, 31 May 2016
Filesize 2.32 Megabytes

โบร์วชัวร์ โครงการประชุมวิชาการ 2559 CRRT

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
เรื่อง Advance for ContinuousRenal Replacement Therapy
งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 - 6
โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่