หนังสือเชิญประชุม CRRT 2559

หนังสือเชิญประชุม CRRT 2559

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
เรื่อง Advance for ContinuousRenal Replacement Therapy
งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 - 6
โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่

Download
File name chiangmai_crrt_59_letter.pdf File Size 257 Kilobytes File Type pdf (application/pdf) Created Date Tuesday, 31 May 2016 Owner Administrator