เอกสารสมาคม 2560

เอกสารสมาคม 2560

Documents

Created Date Saturday, 04 February 2017
Filesize 3.37 Megabytes

Adequacy prac. Presentation 2017

Created Date Wednesday, 15 February 2017
Filesize 76 Kilobytes

Agenda การประชุมใหญ่วิชาการสามัญประจำปี 2560

สมาคมพยาบาลโรคไต กำหนดการประชุมใหญ่วิชาการสามัญประจำปี 2560 เรื่อง "Dialysis in a Changing World"
วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Created Date Monday, 06 February 2017
Filesize 141 Kilobytes

Dialysis review for nurses 2017

Created Date Saturday, 04 February 2017
Filesize 5.66 Megabytes

Ng.proecess in HD pt.02-17

Created Date Monday, 04 February 2560
Modified Date Saturday, 04 February 2017
Filesize 2.21 Megabytes

Workshop dialysis nurse review 2017 New

Created Date Monday, 02 May 2016
Filesize 226 Kilobytes

กำหนดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบำบัดทดแทนไต

ประชุมวิชาการใหญ่ประจ าปี 2559 สมาคมพยาบาลโรคไต Excellence Nephrology Nursing: Better care for Better life 2016
วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2559
ณ ห้องโรงแรมปริ๊นพาเลช กรุงเทพฯ

Created Date Friday, 15 February 2560
Modified Date Wednesday, 15 February 2017
Filesize 155 Kilobytes

จดหมายเชิญประชุม การประชุมใหญ่วิชาการสามัญประจำปี 2560 New

สมาคมพยาบาลโรคไต กำหนดการประชุมใหญ่วิชาการสามัญประจำปี 2560 เรื่อง "Dialysis in a Changing World" 
วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Created Date Friday, 11 November 2016
Filesize 173 Kilobytes

จดหมายเชิญประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลโรคไต ปี 2560

การประชุมวิชาการเรื่อง “Dialysis Review for Nurse 2017”
วันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 60 – วันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 60
ณ โรงแรมปริ๊นพาเลช กรุงเทพฯ

Created Date Thursday, 12 March 2015
Filesize 12 Kilobytes

ชี้แจงเรื่องบัตรสมาชิกฯ ล่าช้า

เรื่องบัตรสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต

Created Date Friday, 25 January 2560
Modified Date Thursday, 04 May 2017
Filesize 713 Kilobytes

ตรวจสอบรายชื่อ workshop และเข้าประชุม 60 EXCEL New

รายชื่อผู้เข้าร่วม Workshop วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 และเข้าประชุม  วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์  2560

Created Date Sunday, 04 May 2560
Modified Date Thursday, 04 May 2017
Filesize 450 Kilobytes

ตรวจสอบรายชื่อ workshop และเข้าประชุม 60 PDF New

Created Date Sunday, 19 June 2016
Filesize 311 Kilobytes

ประกาศการสรรหานายกสมาคมพยาบาลโรคไต

ประกาศสรรหาและเลือกตั้ง นายกสมาคมพยาบาลโรคไต วาระ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561

Created Date Saturday, 12 April 2560
Modified Date Friday, 21 April 2017
Filesize 60 Kilobytes

รายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุมใหญ่วิชาการสามัญประจำปี 2560 New

สมาคมพยาบาลโรคไต กำหนดการประชุมใหญ่วิชาการสามัญประจำปี 2560 เรื่อง "Dialysis in a Changing World" 
วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Created Date Friday, 11 November 2016
Filesize 138 Kilobytes

รายละเอียดการประชุม สมาคมพยาบาลโรคไต ปี 2560

การประชุมวิชาการเรื่อง “Dialysis Review for Nurse 2017”
วันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 60 – วันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 60
ณ โรงแรมปริ๊นพาเลช กรุงเทพฯ

Created Date Friday, 15 February 2560
Modified Date Thursday, 16 February 2017
Filesize 129 Kilobytes

รายละเอียดการประชุมใหญ่วิชาการสามัญประจำปี 2560 New

สมาคมพยาบาลโรคไต กำหนดการประชุมใหญ่วิชาการสามัญประจำปี 2560 เรื่อง "Dialysis in a Changing World"
วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Created Date Tuesday, 21 August 2559
Modified Date Monday, 09 October 2017
Filesize 1.18 Megabytes

สมาคมพยาบาลโรคไต รับสมัครงาน - UPDATE New

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีประจำสมาคมพยาบาลโรคไต

โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามเอกสารแนบ  ผู้สนใจพิมพ์ใบสมัคร ประวัติการศึกษา และการทำงาน  ความสามารถพิเศษ ส่งเอกสารที่ email : tnns.secretary@gmail.com

Created Date Friday, 01 January 2016
Filesize 37 Kilobytes

สวัสดีปีใหม่ 2559

Created Date Sunday, 31 December 2017
Filesize 60 Kilobytes

สวัสดีปีใหม่ 2561

สาส์นจากนายกสมาคมพยาบาลโรคไต ปี 2561

Created Date Wednesday, 31 December 2014
Filesize 41 Kilobytes

สาส์นอวยพรปีใหม่ 2558

สาส์นอวยพรปีใหม่ 2558