โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น

Documents

Created Date Friday, 22 June 2018
Filesize 352 Kilobytes

ESRD WS Register form New

Created Date Friday, 22 June 2018
Filesize 1.39 Megabytes

ESRD_WS_Fly New

Created Date Thursday, 28 December 2017
Filesize 175 Kilobytes

จดหมายเชิญเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 11

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) : Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy ( Hemodialysis) รุ่นที่ 11
ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 – 10 สิงหาคม 2561

Created Date Thursday, 28 December 2017
Filesize 135 Kilobytes

ประกาศรับสมัคร รุ่นที่ 11

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) : Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy ( Hemodialysis) รุ่นที่ 11
ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 – 10 สิงหาคม 2561

Created Date Thursday, 28 December 2017
Filesize 95 Kilobytes

รายละเอียดหลักสูตร รุ่นที่ 11

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) : Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy ( Hemodialysis) รุ่นที่ 11
ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 – 10 สิงหาคม 2561

Created Date Thursday, 28 December 2017
Filesize 170 Kilobytes

ใบสมัคร รุ่นที่ 11

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) : Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy ( Hemodialysis) รุ่นที่ 11
ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 – 10 สิงหาคม 2561