ข่าว

ข่าว

Documents

Created Date Tuesday, 27 June 2017
Filesize 982 Kilobytes

Brochure Palliative Care 2017

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับสมาคมโรคไต และสมาคมพยาบาลโรคไต จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Palliative Care in End-Stage Renal Disease 
ในวันที่ 7-8 ก.ย.60 
ณ โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ

Created Date Friday, 27 June 2555
Modified Date Friday, 31 January 2014
Filesize 367 Kilobytes

Equipment and Resources Management in Dialysis New

ไตเทียมกับภาวะโลกร้อน....เรื่องจริงที่ต้องรู้ ( Dialysis And Global Warmimg : An Inconvenient truth )

นันทนา ชปิลเลส พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการบำบัดทดแทนไต
หัวหน้าหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

Created Date Thursday, 29 June 2017
Filesize 589 Kilobytes

Hotel Reservation Form

Created Date Tuesday, 27 June 2017
Filesize 755 Kilobytes

Poster Palliative Care 2017

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับสมาคมโรคไต และสมาคมพยาบาลโรคไต จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Palliative Care in End-Stage Renal Disease 
ในวันที่ 7-8 ก.ย.60 
ณ โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ

Created Date Sunday, 17 November 2554
Modified Date Friday, 31 January 2014
Filesize 67 Kilobytes

การจัดทำ Hemodialysis Work Instruction New

การจัดทำ Hemodialysis Work Instruction

Created Date Saturday, 04 October 2555
Modified Date Friday, 31 January 2014
Filesize 378 Kilobytes

การดาเนินการตามนโยบายบูรณาการ 3 กองทุน New

ระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Created Date Sunday, 01 December 2554
Modified Date Friday, 31 January 2014
Filesize 133 Kilobytes

คำแนะนำการดูแลระบบน้ำสำหรับหน่วยไตเทียมในภาวะหลังอุทกภัย New

คำแนะนำสำหรับหน่วยไตเทียมที่ปิดบริการเมื่อวิกฤติอุทกภัย โดย อาจารย์ น.อ. นพ. กลศร ภัคโชตานนท์

อายุรแพทย์โรคไต รพ. ภูมิพลอดุลยเดช ประธานกรรมการ “การเตรียมน้ำบริสุทธิ์เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม”ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

Created Date Saturday, 07 December 2554
Modified Date Friday, 31 January 2014
Filesize 121 Kilobytes

คำแนะนำการดูแลหน่วยไตเทียม ... หลังน้ำลด New

พยาบาลผู้ชำนาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง สาขา อายุรศาสตร์ ( การบำบัดทดแทนไต ) รพ นพรัตนราชธานี คณะกรรมการชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

นันทนา ชปิลเลส

Created Date Saturday, 07 December 2554
Modified Date Friday, 31 January 2014
Filesize 108 Kilobytes

คำแนะนำการปฏิบัติตัวผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตหลังน้ำลด New

พยาบาลผู้ชำนาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

พยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง สาขา อายุรศาสตร์ (การบำบัดทดแทนไต ) รพ นพรัตนราชธานี คณะกรรมการชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

นันทนา ชปิลเลส

Created Date Thursday, 31 October 2554
Modified Date Friday, 31 January 2014
Filesize 128 Kilobytes

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกเลือดในสถานการณ์น้ำท่วม New

ควรเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เมื่อใด ตัวผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ควรจะย้ายได้ออกจากพื้นที่ในขณะที่รถขนาดเล็กยังสามารถวิ่งผ่านได้ (ระดับน้ำน้อยกว่า 30 ซม.) เนื่องจากยังสามารถขนของที่จำเป็นทั้งหมดติดตัวออกมาได้และการเคลื่อนย้ายทำได้ไม่ยากและไม่ต้องรอรับความช่วยเหลือจากผู้อื่น

Created Date Thursday, 31 October 2554
Modified Date Friday, 31 January 2014
Filesize 199 Kilobytes

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกเลือดในสถานการณ์น้ำท่วม 2 New

สถานการณ์ปัจจุบันด้านเวชภัณฑ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในประเทศไทย (29 ตุลาคม 2554)

1. Dialyzer (ในกรณีที่ reuse ได้ตามปกติ) เข็ม และ blood line มีสำรองใช้ได้มากกว่า 2 เดือน

2. NSS กำลังมีการผลิตเพิ่มเติม เนื่องจากโรงงานได้รับความเสียหาย ในขณะนี้องค์การเภสัชกรรมจะมีการนำเข้ามาชดเชยเพิ่มเติม

(เฉพาะสำหรับการฟอกเลือดไม่รวมการรักษาพยาบาลอื่น)

3. น้ำยา dialysis ในขณะนี้กำลังการผลิตยังเพียงพอสำหรับทั้งประเทศ (แต่ไม่เพียงพอให้แต่ละที่สำรองไว้เป็นระยะเวลานานๆ) โดย

มีการจัดลำดับความสำคัญ และจะส่งให้กับหน่วยไตเทียมที่เหลือน้ำยาอยู่น้อยก่อน โดยจะทยอยส่งให้ในปริมาณสำหรับใช้ได้ไม่

เกินครั้งละ 2-3 วันเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของทุกหน่วย

Created Date Friday, 11 July 2560
Modified Date Tuesday, 11 July 2017
Filesize 317 Kilobytes

จดหมายเชิญประชุม THAPS New

Created Date Friday, 14 October 2016
Filesize 118 Kilobytes

จดหมายเชิญสมัครพยาบาลไตเทียม ปี 2560 ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคไต จะมีการจัดการสอบพยาบาลไตเทียม เพื่อรับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2560 ในวันที่ 6 - 11 มีนาคม 2560

สามารถ Download ใบสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่อง ไตเทียม ปี 2560 ได้จากเว็บไซด์สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย www.nephrothai.org และกรอกใบสมัคร ส่งกลับมายังสมาคมโรคไตฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี 47 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 02-7166091, 02-7167450 ติดต่อ คุณพิชยา แซ่เฮ้ง หรือสอบถามคุณสมบัติพยาบาลที่จะสอบได้ที่ Email: kidney@loxinfo.co.th

Created Date Wednesday, 06 November 2554
Modified Date Friday, 31 January 2014
Filesize 72 Kilobytes

ตารางการรับผู้ป่วยฟอกเลือดโดยศูนย์ฟอกเลือดเพื่อผู้ประสบอุทกภัย New

โรงพยาบาลศรีนครินทร์และเครือข่ายแพทย์โรคไตแห่งภาคอีสาน ประจำวันที่ 2 พ.ย. 2554

Created Date Tuesday, 12 October 2556
Modified Date Friday, 31 January 2014
Filesize 1.96 Megabytes

ประกาศกระทรวงการคลัง New

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

Created Date Wednesday, 07 February 2559
Modified Date Sunday, 07 February 2016
Filesize 355 Kilobytes

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 2 New

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 2 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และสถาบันบำราศนราดูร

Created Date Sunday, 11 March 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต

Created Date Thursday, 29 May 2014
Filesize 363 Kilobytes

ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2557

ประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2557
โดย ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

Created Date Thursday, 08 February 2559
Modified Date Monday, 08 February 2016
Filesize 305 Kilobytes

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมฯ รุ่น 2 New

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมฯ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 2 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และสถาบันบำราศนราดูร

Created Date Wednesday, 04 July 2018
Filesize 120 Kilobytes

ม.รังสิต รพ.นพรัตนราชธานี รพ.สมุทรปราการ และสถาบันบำราศนราดูร ปิดอบรมฯ รุ่นที่ 6

เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 6 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ และสถาบันบำราศนราดูร