มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Documents

Created Date Friday, 26 January 2018
Filesize 1.16 Megabytes

จดหมายเชิญประชุม ปี 2561

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บำบัดทดแทนไตเรื้อรัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และงานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการจัดอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Learn and Share in Nutrition for dialysis patients
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Created Date Monday, 26 January 2561
Modified Date Friday, 26 January 2018
Filesize 8.14 Megabytes

แผ่นพับ รายละเอียดโครงการ ปี 2561 New

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บำบัดทดแทนไตเรื้อรัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และงานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการจัดอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Learn and Share in Nutrition for dialysis patients
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์