โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Documents

Created Date Tuesday, 04 December 2018
Filesize 155 Kilobytes

จดหมายเชิญ เข้ารับการอบรมฯ ประจำปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ประจำปี 2562

Created Date Thursday, 18 January 2018
Filesize 192 Kilobytes

หนังสือรับรองให้ลาศึกษาอบรม

รับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ฯ ประจำปีการศึกษา 2561

Created Date Thursday, 18 January 2018
Filesize 468 Kilobytes

หนังสือเชิญ เข้าร่วมโครงการ ฯ

รับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ฯ ประจำปีการศึกษา 2561

Created Date Tuesday, 04 December 2018
Filesize 6.11 Megabytes

แผ่นพับ รายละเอียด การอบรมหลักสูตรฯ ประจำปี 2462

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ประจำปี 2562

Created Date Thursday, 18 January 2018
Filesize 1.26 Megabytes

แผ่นพับหน้า-หลัง

รับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ฯ ประจำปีการศึกษา 2561

Created Date Tuesday, 04 December 2018
Filesize 96 Kilobytes

ใบสมัคร อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ฯ ประจำปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ประจำปี 2562

Created Date Thursday, 18 January 2018
Filesize 172 Kilobytes

ใบสมัคร ฯ

รับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ฯ ประจำปีการศึกษา 2561