สมาคมพยาบาลโรคไต

สมาคมพยาบาลโรคไต

Documents

Created Date Tuesday, 03 April 2018
Filesize 85 Kilobytes

Optimal Care Agenda 2018

Created Date Sunday, 24 July 2557
Modified Date Thursday, 24 July 2014
Filesize 10 Kilobytes

กรรมการบริหารสมาคมโรคไต ปี 2556 - 2558 New

Created Date Thursday, 25 October 2018
Filesize 1002 Kilobytes

การเปลี่ยน พ.ศ. โปรแกรม 9-THAI

สมาคมพยาบาลโรคไต ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561     เวลา 08.30 –16.30 น.  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

Created Date Thursday, 06 November 2560
Modified Date Tuesday, 14 November 2017
Filesize 110 Kilobytes

กำหนดการ Holistic Care for Renal Replacement Therapy 2018 New

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (เฉพาะผู้สมัครสอบผู้เชี่ยวชาญการทำไตเทียม) เรื่อง Holistic Care for Renal Replacement Therapy
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Thursday, 06 November 2560
Modified Date Tuesday, 14 November 2017
Filesize 97 Kilobytes

กำหนดการ งานประชุมวิชาการ Dialysis Review 2018 New

สมาคมพยาบาลโรคไต เชิญประชุมวิชาการ เรื่อง Dialysis Review for Nurses ประจำปี 2561
วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Sunday, 24 July 2557
Modified Date Thursday, 24 July 2014
Filesize 67 Kilobytes

ข้อบังคับสมาคมพยาบาลโรคไต New

Created Date Saturday, 23 August 2014
Filesize 3.37 Megabytes

ข้อแนะนำเวชปฏิบัติ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2557

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

Created Date Sunday, 24 July 2557
Modified Date Thursday, 24 July 2014
Filesize 14 Kilobytes

คณะกรรมการสมาคมพยาบาลโรคไตปี 2557 - 2559 New

Created Date Thursday, 25 October 2018
Filesize 225 Kilobytes

จดหมาย และรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม 9-Thai ปี 2561

สมาคมพยาบาลโรคไต ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561     เวลา 08.30 –16.30 น.  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

Created Date Friday, 05 October 2018
Filesize 161 Kilobytes

จดหมายเชิญ อบรมเชิงปฏิบัติการ 9 - Thai

สมาคมพยาบาลโรคไต ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบาบัดทดแทนไตในประเทศไทย ซึ่งจัดทุกภาคในประเทศไทย ปี 2561 ทางสมาคมฯ ได้จัดการอบรม วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พยาบาลสามารถนาความรู้ในเรื่องคุณภาพชีวิตไปใช้ในการพัฒนาบริการผู้ป่วยในงานไตเทียมให้ดียิ่งขึ้น

Created Date Saturday, 27 October 2018
Filesize 153 Kilobytes

จดหมายเชิญประชุม Holistic Care for Renal Replacement Therapy 2019

สมาคมพยาบาลโรคไต จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการสมาคมพยาบาลโรคไต ประจำปี 2562 เรื่อง " Holistic Care for Renal Replacement Therapy " จำกัดผู้เข้าร่วมประชุมเพียง 200 ท่าน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
โดยลงทะเบียน Online ผ่าน Website (http://www.tnnsnurse.org) สมาคมพยาบาลโรคไตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง 5 มกราคม 2562

Created Date Monday, 26 March 2018
Filesize 152 Kilobytes

จดหมายเชิญประชุม Opitmal Care 2018

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสามัยประจำปี สมาคมพยาบาลโรคไต  เรื่อง Optimal Care in End Stage Renal Disease วันที่ 9-10  มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Tuesday, 25 November 2560
Modified Date Saturday, 25 November 2017
Filesize 297 Kilobytes

จดหมายเชิญประชุม โครงการ Holistic Care for Renal Replacement Therapy 2561 New

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (เฉพาะผู้สมัครสอบผู้เชี่ยวชาญการทำไตเทียม) เรื่อง Holistic Care for Renal Replacement Therapy

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561Â
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Saturday, 27 October 2018
Filesize 154 Kilobytes

จดหมายเชิญประชุมวิชาการ Dialysis Review for Nurses 2019

สมาคมพยาบาลโรคไต จัดประชุมวิชาการ เรื่อง " Dialysis Review for Nurses " วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
โดยลงทะเบียน Online ผ่าน Website (http://www.tnnsnurse.org) สมาคมพยาบาลโรคไตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง 5 มกราคม 2562

Created Date Tuesday, 25 November 2560
Modified Date Saturday, 25 November 2017
Filesize 296 Kilobytes

จดหมายเชิญประชุมวิชาการ DIALYSIS REVIEW FOR NURSES ปี 2561 New

สมาคมพยาบาลโรคไต เชิญประชุมวิชาการ เรื่อง Dialysis Review for Nurses ประจำปี 2561

วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Saturday, 15 November 2560
Modified Date Wednesday, 15 November 2017
Filesize 77 Kilobytes

จองโรงแรม งานประชุมวิชาการ ปี 2561 New

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (เฉพาะผู้สมัครสอบผู้เชี่ยวชาญการทำไตเทียม) เรื่อง Holistic Care for Renal Replacement Therapy
วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Monday, 24 September 2018
Filesize 184 Kilobytes

บัตรเลือกตั้ง นายกสมาคม ปี 2562

Created Date Thursday, 08 October 2561
Modified Date Monday, 08 October 2018
Filesize 1.89 Megabytes

รายชื่อผู้ลงทะเบียน อบรมฯ 9-THAI New

ตามที่สมาคม ฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนออนไลน์โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ. โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กทม. โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน ได้มีจำนวนสมาชิก ฯ ให้ความสนใจ ลงทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 95 ท่าน ซึ่งสมาคม ฯ จะรับการลงทะเบียนไว้ทั้งหมด แต่ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสำหรับสมาชิกฯ บางท่าน : เนื่องจากขาดข้อมูลชื่อโรงพยาบาล (ไฮไลท์สีเหลือง) และขาดข้อมูลอีเมล (ไฮไลท์สีฟ้า) จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิก ฯ ตรวจสอบและแจ้งข้อมูลที่ยังไม่ครบมาที่อีเมล์สมาคมฯ tnns.office@gmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เพื่อให้สมาคมพยาบาลโรคไตออกหนังสือเชิญที่จะจัดส่งให้ทางอีเมล์หรือทางไปรษณีย์ ส่วนสมาชิกท่านอื่น ๆ ที่ชื่อโรงพยาบาลและอีเมล์แล้วขอให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย เนื่องสมาชิกบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนที่ทำงานแต่ที่ส่งมาเป็นต้นสังกัดในระบบที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ฯ เอง ที่ได้รับเอกสารต่าง ๆ ได้ครบถ้วนและถูกต้อง