สมาคมพยาบาลโรคไต

สมาคมพยาบาลโรคไต

Documents

Created Date Sunday, 24 July 2557
Modified Date Thursday, 24 July 2014
Filesize 10 Kilobytes

กรรมการบริหารสมาคมโรคไต ปี 2556 - 2558 New

Created Date Thursday, 06 November 2560
Modified Date Tuesday, 14 November 2017
Filesize 110 Kilobytes

กำหนดการ Holistic Care for Renal Replacement Therapy 2018 New

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (เฉพาะผู้สมัครสอบผู้เชี่ยวชาญการทำไตเทียม) เรื่อง Holistic Care for Renal Replacement Therapy
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Thursday, 06 November 2560
Modified Date Tuesday, 14 November 2017
Filesize 97 Kilobytes

กำหนดการ งานประชุมวิชาการ Dialysis Review 2018 New

สมาคมพยาบาลโรคไต เชิญประชุมวิชาการ เรื่อง Dialysis Review for Nurses ประจำปี 2561
วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Sunday, 24 July 2557
Modified Date Thursday, 24 July 2014
Filesize 67 Kilobytes

ข้อบังคับสมาคมพยาบาลโรคไต New

Created Date Saturday, 23 August 2014
Filesize 3.37 Megabytes

ข้อแนะนำเวชปฏิบัติ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2557

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

Created Date Sunday, 24 July 2557
Modified Date Thursday, 24 July 2014
Filesize 14 Kilobytes

คณะกรรมการสมาคมพยาบาลโรคไตปี 2557 - 2559 New

Created Date Tuesday, 25 November 2560
Modified Date Saturday, 25 November 2017
Filesize 297 Kilobytes

จดหมายเชิญประชุม โครงการ Holistic Care for Renal Replacement Therapy 2561 New

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (เฉพาะผู้สมัครสอบผู้เชี่ยวชาญการทำไตเทียม) เรื่อง Holistic Care for Renal Replacement Therapy

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561Â
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Tuesday, 25 November 2560
Modified Date Saturday, 25 November 2017
Filesize 296 Kilobytes

จดหมายเชิญประชุมวิชาการ DIALYSIS REVIEW FOR NURSES ปี 2561 New

สมาคมพยาบาลโรคไต เชิญประชุมวิชาการ เรื่อง Dialysis Review for Nurses ประจำปี 2561

วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Saturday, 15 November 2560
Modified Date Wednesday, 15 November 2017
Filesize 77 Kilobytes

จองโรงแรม งานประชุมวิชาการ ปี 2561 New

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (เฉพาะผู้สมัครสอบผู้เชี่ยวชาญการทำไตเทียม) เรื่อง Holistic Care for Renal Replacement Therapy
วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Wednesday, 28 January 2561
Modified Date Wednesday, 31 January 2018
Filesize 508 Kilobytes

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม Dialysis Review ปี 2561 New

Created Date Wednesday, 28 January 2561
Modified Date Wednesday, 31 January 2018
Filesize 166 Kilobytes

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม Holistic Care ปี 2561 New

Created Date Sunday, 06 April 2560
Modified Date Monday, 12 February 2018
Filesize 32 Kilobytes

รายชื่อสมาชิกใหม่ สมาคมพยาบาลโรคไต ปี 2561 New

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

Created Date Thursday, 06 November 2560
Modified Date Tuesday, 14 November 2017
Filesize 95 Kilobytes

รายละเอียด โครงการ Holistic Care for Renal Replacement Therapy 2018 New

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (เฉพาะผู้สมัครสอบผู้เชี่ยวชาญการทำไตเทียม) เรื่อง Holistic Care for Renal Replacement Therapy
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Thursday, 06 November 2560
Modified Date Tuesday, 14 November 2017
Filesize 116 Kilobytes

รายละเอียด โครงการประชุมวิชาการ Dialysis Review 2018 New

สมาคมพยาบาลโรคไต เชิญประชุมวิชาการ เรื่อง Dialysis Review for Nurses ประจำปี 2561
วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Created Date Sunday, 01 January 2017
Filesize 38 Kilobytes

สาส์นจากนายกสมาคมพยาบาลโรคไต

สาส์นจากนายกสมาคมพยาบาลโรคไต

Created Date Sunday, 16 November 2560
Modified Date Thursday, 04 January 2018
Filesize 850 Kilobytes

ใบลงทะเบียน วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 New