tnns khua 2019

News

พิมพ์

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558

เขียนโดย Administrator. Posted in News

Prince of Songkla University Emblemสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ( การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558

- รายละเอียด < ดาวน์โหลด

Comment (0) Hits: 5317
พิมพ์

มหาวิทยาลายขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ฯ ครั้งที่ 27

เขียนโดย Administrator. Posted in News

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการจัดการทางการพยาบาล
(เดิมชื่อ สาขาการบริหารการพยาบาล)
รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2557 – 27 มีนาคม 2558
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ใบสมัคร
- รายละเอียด

Comment (0) Hits: 2979
พิมพ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เขียนโดย Administrator. Posted in News

หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) 18 สัปดาห์ จัดโดย สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวนพยาบาลผู้เข้าอบรม 16 ท่าน / รุ่น (50 หน่วยคะแนน CNEU)

- เอกสาร Word Format หรือ PDF Format

Comment (0) Hits: 3224
พิมพ์

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ ขอนแก่น ปี 2557

เขียนโดย Administrator. Posted in News

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 5 : Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Hemodialysis)
หน่วยไต และไตเทียมแผนกการพยาบาลอายุรกรรมงานบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2557 - 31 ตุลาคม 2557

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม ปี 57 รุ่นที่ 5 new icon

Comment (0) Hits: 3990
พิมพ์

โครงการประชุมวิชาการ Chiang Mai Nephrology Conference 2557

เขียนโดย Administrator. Posted in News

เรื่อง “Advance for Critical Care Nephrology”
หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะอนุกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศโรคไต ฝ่ายการพยาบาล

ได้รับอนุมัติคะแนน CNEU จำนวน 13 หน่วยคะแนน new icon

- ใบสมัคร new icon
- โบรชัวร์
- รายละเอียด
- จดหมายเชิญประชุม

Read More Comment (0) Hits: 5521