banner 1

สมาคมพยาบาลโรคไต

พิมพ์

ประชุมวิชาการ Dialysis Review for Nurses 2014

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

TNNA Nurse

ด้วยชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการ "Dialysis Review for Nurse 2014" ในวันที่ 7 - 9 ก.พ. 57 ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊ทาวเว่อ) กทม.
จึงขอเรียนเชิญสมาชิก และท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
Comment (0) Hits: 5411
พิมพ์

ขอขอบคุณสมาชิก และบริษัทผู้สนับสนุน

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

ตามที่ชมรมฯ ได้จัดประชุม Regional Meeting ครั้งที่ 1 ณ สวนทวีชล จ.เชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 14 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมานั้น ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้า ร่วมประชุม ขอขอบคุณบริษัทห้างร้าน ที่กรุณาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี จนการประชุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอแจ้งยอดเงินที่ได้รับจากสมาชิก และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดรัตนาราม (วัดต้นแก้ว) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 447,525 บาท ( สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน )
Comment (0) Hits: 3072
พิมพ์

ตารางรถรับส่ง งาน " Regional Meeting 2013 " เชียงใหม่

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

ฝ่ายจัดประชุม งาน " Regional Meeting 2013 " เชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ ตารางรถรับส่งผู้เข้าร่วมสัมนาดังต่อไปนี้

- ตารางรับส่งจากโรงแรม
- ตารางรับส่งจากสนามบิน

Comment (0) Hits: 3268
พิมพ์

ป้ายประชาสัมพันธ์ Lunch & Dinner symposium เชียงใหม่

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

Comment (0) Hits: 4058
พิมพ์

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนประชุมวิชาการ Regional Meeting 2013

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

ขณะนี้ฝ่ายจัดการประชุมได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายชื่อ,หมายเลขใบประกอบวิชาชีพและหมายเลขลงทะเบียน เรียบร้อยแล้วขอให้ตรวจสอบได้ตาม File รายชื่อที่แนบ และได้ส่งใบตอบรับการลงทะเบียน (ตามตัวอย่างที่แนบ) ไปยังผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อยแล้วหากท่านใดยังไม่ได้รับกรุณาติดต่อไปที่
คุณสุชาดา บุญแก้ว E mail chada3728@yahoo.com
ส่วนท่านที่ให้บริษัทเป็นผู้ลงทะเบียนขอให้ติดตามใบตอบรับการลงทะเบียนกับบริษัทที่ดำเนินการให้ท่าน อนึ่งเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้วิธีการลงทะเบียนแบบใช้ บาร์โค้ด ดังนั้นอาจเกิดความไม่สะดวกและผิดพลาดได้ จึงขอให้ท่านสมาชิกโปรดนำบัตร สภาการพยาบาล ของท่านไปด้วย

Comment (0) Hits: 3156