tnns khua 2019

สมาคมพยาบาลโรคไต

พิมพ์

คณะกรรมการของสมาคมฯ

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

logo

คณะกรรมการของสมาคมฯ

 • กรรมการที่ปรึกษาชมรมฯประกอบด้วยนายกสมาคมโรคไตและบุคคลซึ่งคณะกรรมการของชมรมฯเห็นสมควร
 • กรรมการบริหารชมรมฯประกอบด้วย
 1. ประธาน 1 ตำแหน่ง
 2. รองประธาน 2 ตำแหน่ง
 3. เลขานุการ 1 ตำแหน่ง
 4. นายทะเบียน 1 ตำแหน่ง
 5. ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง
 6. วิเทศน์สัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง
 7. เหรัญญิก 1 ตำแหน่ง
 8. ปฏิคม 1 ตำแหน่ง
 9. ตัวแทนภาค 4 ตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารของชมรมฯดำรงตำแหน่งวาระละ2ปีประธานของชมรมฯดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระ นอกจากเคยเว้นระยะการดำรงตำแหน่งนั้นมาแล้ว1วาระ


การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของชมรมฯ

 • ให้สมาชิกเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานโดยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานได้มากกว่า1คนแต่ต้องมีสมาชิกรับรอง 3 คน
 • ผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งประธานต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ของชมรมฯ ขณะที่มีการเลือกตั้งทุก 2 ปี
 • ผู้ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมฯ และประธานชมรมฯจะมีผู้ดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เพื่อดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ
 • คณะกรรมการบริหารชมรมฯต้องเป็นสมาชิกสามัญ
 • ถ้าตำแหน่งใดในคณะกรรมการบริหารว่างลงให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ที่จะแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งว่างนั้นแทน

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 1. ประธานชมรมมีหน้าที่ดังนี้
  • รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับวัตถุประสงค์และมติของคณะกรรมการ  บริหารและที่ประชุมใหญ่
  • เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  • เป็นผู้แทนชมรมฯในการติดต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลทั่วไป
  • เสนอชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการ อนุกรรมการต่างๆที่จำเป็น เพื่อผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
  • มีอำนาจสั่งจ่ายเงินในกรณีจำเป็น และรีบด่วนได้ไม่เกิน 5,000.-บาท(ห้าพันบาทถ้วน) โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
  • เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร เป็นกรณีรีบด่วนได้แต่ถ้ากรรมการไม่สามารถร่วมประชุมได้ ต้องส่งผู้แทนมาร่วมประชุม และผู้แทนมีสิทธิ์เทียบเท่ากรรมการ
 2. ตำแหน่งรองประธานชมรมฯ มีอำนาจหน้าที่
  • ช่วยประธานในกิจกรรมของชมรมฯ 
  • เป็นรองประธานคนที่ 1 ในที่ประชุมและปฏิบัติงานแทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้
 3. คณะกรรมการบริหารเขต แบ่งเป็น 5 เขต
  • เขตภาคเหนือ
  • เขตภาคกลาง
  • เขตภาคตะวันออก
  • เขตภาคใต้
  • เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ผู้แทนเขตต่างๆ มีอำนาจหน้าที่ช่วยประธานชมรมฯ ในกิจกรรมของชมรมฯตามที่ได้รับมอบหมายดังนี้
  • วางระเบียบและวิธีการต่างๆเพื่อการดำเนินงานโดยยึดตามมติข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารและชมรมฯ
  • รับผิดชอบในการดำเนินการของชมรมฯ ในแต่ละภาคให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหาร
  • เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
  • เป็นตัวแทนของชมรมฯในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตความรับผิดชอบ
  • จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตในแต่ละเขตเพื่อปรึกษาหารือและดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ
  • รายงานดำเนินการให้ที่ประชุมกรรมการบริหารทราบในวาระการประชุม
 4. ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่
  • ดำเนินงานทางธุรการของชมรมฯนัดประชุม จัดระเบียบวาระการประชุม และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • บันทึกการประชุม แจกเอกสารรายงานการประชุมเก็บรักษาเอกสารสำคัญของชมรม
 5. เหรัญญิกและผู้ช่วยเหรัญญิก มีหน้าที่ 
  • รับ-จ่ายเงิน และรักษาผลประโยชน์ของชมรมฯ ทำบัญชีและงบดุล เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ประจำปี
 6. นายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียน มีหน้าที่
  • ดำเนินการในเรื่องการลงทะเบียน ถอนทะเบียน แก้ไขทะเบียน ให้เป็นปัจจุบันเสนอ และเก็บใบสมัครของสมาชิก ประสานงานกับเลขานุการ การเสนอรายชื่อสมาชิกเพื่อขอให้คณะกรรมการอนุมัติ
 7. ปฏิคมและผู้ช่วยปฏิคม มีหน้าที่
  • ดูแลต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่วิทยากรสมาชิกของชมรมฯในการประชุม
  • รับผิดชอบในเรื่องการจัดสถานที่และการจัดเลี้ยง ของที่ระลึกเมื่อมีการประชุมใหญ่หรือจัดงานต่างๆของชมรมฯ
 8. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่
  • ประสานงานเผยแพร่กิจกรรมและงานของชมรมฯสู่สมาชิกและสังคมตามความเหมาะสมเชิญชวนสมาชิกให้ร่วมประชุมประจำปี และร่วมในกิจกรรมซึ่งทางชมรมจัดขึ้น
  • ร่วมทำหน้าที่พิธีกรของงานด้วย
 9. ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ดังนี้ 
  • วางแผนดำเนินการจัดการประชุมแต่ละครั้ง ติดต่อวิทยากรขอบทความ จัดทำหนังสือการประชุมวิชาการ รับผิดชอบนิทรรศการในการประชุม 
  • จัดหาหนังสือทางด้านวิชาการ 
  • ดูแลวางระเบียบการให้บริการพิจารณางานวิจัยมีหน้าที่รวบรวมบทความ งานค้นวิจัยของสมาชิก เพื่อนำเสนอลงในวารสารของชมรมฯ และสื่ออื่นๆ
 10. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่
  • ติดต่อกับองค์กรต่างๆในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
  • รับผิดชอบดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกที่ได้รับทุนของชมรมฯ เข้าร่วมประชุมในต่างประเทศติดต่อประสานงานเพื่อประโยชน์ของสมาชิกชมรมฯส่งเสริมการศึกษาและจัดสรรทุน 
  • เผยแพร่ข่าวสารแก่สมาชิกวางระเบียบเกี่ยวกับการให้ทุนแก่สมาชิก เสนอเรื่องการให้ทุนต่อคณะกรรมการอำนวยการกลางเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  • ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งตำรา การวิจัยของสมาชิก

การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จะพ้นจากหน้าที่ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ออกตามวาระ
 • ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหาร
 • ที่ประชุมลงมติให้ถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล โดยสมาชิกที่มาประชุม ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4เหตุเพราะไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริการ โดยให้ที่ประชุมลงมติและมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4
 • ขาดการประชุม4ครั้งติดต่อกันโดยไม่แจ้งสาเหตุหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลาง
Comment (0) Hits: 13911
พิมพ์

รายชื่อคณะกรรมการ

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

รายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย วาระ

1 ต.ค.2556- 30 ก.ย.2558

คณะกรรมการบริหาร

ประธานชมรม

นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองประธานฝ่ายบริหาร

นางพรพรรณ ชคัคธาดา รพ.ราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข

รองประธานฝ่ายวิชาการ

พ.ต.อ.หญิงฉัตรสุดา เอื้อมานะพงษ์ สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทะเบียน

น.ส.ภรณี ตันติเสวี รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

เหรัญญิก

น.ส.ธนานันต์ สืบศิริ กองแพทย์หลวง พระบรมมหาราชวัง

ประชาสัมพันธ์

นางวัลยา ทองซิว รพ.ตราด กระทรวงสาธารณสุข

ปฏิคม

นางสาว สร้อยสะอาง  สร้างสมวงศ์

วิเทศสัมพันธ์

นางนันทนา ชปิลเลส รพ.นพรัตน์ราชธานี กระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนภาคเหนือ

นางสุชาดา บุญแก้ว รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แทนภาคตะวันออก

นาวาตรีโกวิท พุ่มไสว รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ

ผู้แทนภาคใต้

นางสุภร บุษปวนิช รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลขานุการ

น.ส.สิริรัตน์ เพราะดีงาม รพ.ลาดพร้าว

คณะที่ปรึกษา

นางเสาวนีย์ สกลนุรักษ์ อดีตประธานชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

นางศิริรัตน์ ธนะสมบูรณ์ อดีตประธานชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

นางกิติมา จันทร์โอ อดีตกรรมการก่อตั้งชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

น.ส.สมรัก รอดพ่าย อดีตประธานชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

นางเบญจพร ลีละวัฒน์ อดีตประธานชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

พันเอกหญิงอัจฉรา บุญกาญจน์ อดีตประธานชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายทะเบียน

น.ส.กนิษฐา จันทรคณา รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส.วันวิสา ชนะภัย รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายเหรัญญิก

นางสุชาดา บุญแก้ว รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางณพร นันทวิสิทธิ์ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายพงษ์พันธ์ จันทฑีโร ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา

ฝ่ายปฏิคม

น.ส.วลัย พละสวัสดิ์ รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส.แสงทิพย์ สูคีรี รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายวิชาการ

ประธาน Hemodialysis นางอิษณี  พุทธิมนตรี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

น.ส.ศิริ์กาญจน์ แช่มลำเจียก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์

นางณพร นันทวิสิทธิ์ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท

น.ส.ปิ่นแก้ว กล้ายประยงค์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส.อาภัสรา อรัญวัฒน์ รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส.ผกาภรณ์ อัศวพจนมณี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย(รพ.สงฆ์)

พันตำรวจโทหญิงหญิงจันทนา ชื่นวิสุทธิ์ รพ.ตำรวจ สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

น.ส.เสาวรส  ปริญญะจิตตะ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

นางศศิพิมพ์ ไพโรจน์จิตระกูล  รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

นางจรรยา วุฒิเนจร รพ.เลิดสิน

ประธานCAPD น.ส.นันทา มหัธนันท์ รพ.จุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาวาอากาศเอกหญิงสิริกร ขุนพรหม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

น.ส.นิภา อัยยสานนท์ รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ต.ท.หญิงนพมาศ ขำสมบัติ  รพ.ตำรวจ สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

น.ส.ปิยาภรณ์ โทวันนัง รพ.จุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายปกานต์ ปธานราษฏร์ รพ.ระยอง กระทรวงสาธารณสุข

นางทัศนา นิลพัฒน์ รพ.สุราษฏร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข

น.ส.ชวมัย ปินะเก รพ.มหาสารคาม กระทรวงสาธารณสุข

นางสุนทรี เพิ่มพูลสวัสดิ์ รพ.สมุทรปราการ กระทรวงสาธารณสุข

น.ส.เบญจมาภรณ์ อุนะรัตน์ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์

นางผ่องใส เวียงนนท์ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.สุรัชนี จงกิตตินฤกร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย(รพ.สงฆ์)

 

Comment (0) Hits: 11620
พิมพ์

การป้องกันโรคไต

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

sam-8_140_105

ผู้ที่จะเกิดโรคไตวาย แบ่งง่ายๆ เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีโรคที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไตอยู่แล้ว กลุ่มนี้ที่สำคัญ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคนิ่ว เป็นต้น กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กลุ่มที่มีโรคซ่อนอยู่แต่ไม่รู้ตัว บางท่านรู้สึกว่าตนมีสุขภาพแข็งแรง ในขณะที่บางท่านกินยาที่แพทย์ไม่ได้สั่งให้เป็นประจำ 

Read More Comment (0) Hits: 18947
พิมพ์

การรักษาโรคไตโดยวิธีฟอกเลือด

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

sam-10_140_105

สถานการณ์การรักษาโรคไตโดยวิธีฟอกเลือด ฟอกล้างของเสียออกทางช่องท้องและปลูกถ่ายไตในปัจจุบัน เมื่อไตเป็นโรครุนแรงจนเสียการทำงาน มีสมรรถภาพไตเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 ของคนปกติ ก็ก่อให้อาการเจ็บป่วยอย่างชัดเจนจากการมีของเสียคั่งในร่างกาย

Read More Comment (0) Hits: 9939