tnns khua 2019

สมาคมพยาบาลโรคไต

พิมพ์

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนประชุมวิชาการ Regional Meeting 2013

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

ขณะนี้ฝ่ายจัดการประชุมได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายชื่อ,หมายเลขใบประกอบวิชาชีพและหมายเลขลงทะเบียน เรียบร้อยแล้วขอให้ตรวจสอบได้ตาม File รายชื่อที่แนบ และได้ส่งใบตอบรับการลงทะเบียน (ตามตัวอย่างที่แนบ) ไปยังผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อยแล้วหากท่านใดยังไม่ได้รับกรุณาติดต่อไปที่
คุณสุชาดา บุญแก้ว E mail chada3728@yahoo.com
ส่วนท่านที่ให้บริษัทเป็นผู้ลงทะเบียนขอให้ติดตามใบตอบรับการลงทะเบียนกับบริษัทที่ดำเนินการให้ท่าน อนึ่งเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้วิธีการลงทะเบียนแบบใช้ บาร์โค้ด ดังนั้นอาจเกิดความไม่สะดวกและผิดพลาดได้ จึงขอให้ท่านสมาชิกโปรดนำบัตร สภาการพยาบาล ของท่านไปด้วย

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
  • No comments found