banner 1

สมาคมพยาบาลโรคไต

พิมพ์

ระเบียบสมาชิกชมรม ฯ

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

logo

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมฯ
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง
สมาชิกสามัญ การยื่นใบสมัครชำระค่าสมาชิก ปฏิบัติได้ดังนี้
กรอกแบบฟอร์มในใบสมัครของชมรมฯให้ครบถ้วนต่อนายทะเบียน พร้อมรูปถ่าย1นิ้ว2รูป (ถ่ายไม่เกิน1ปี)

 • ค่าสมัครสมาชิก(อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
 • สมาชิกสามัญ ชำระค่าสมาชิกตลอดชีพ1,000.-บาท
 • กรณีบัตรสมาชิกชำรุดหรือสูญหายต้องแจ้งฝ่ายทะเบียน
  การทำบัตรใหม่ต้องชำระค่าบัตร100บาท

การสินสุดความเป็นสมาชิกของชมรมฯ
สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงที่สาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังนี้

 1. ตาย
 2. ลาออก โดยแสดงความประสงค์ขอลาออกจากสมาชิกภาพไว้เป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ให้เลขานุการชมรมฯ นำเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติและสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรรับรองการลาออก
 3. ต้องโทษจำคุกโดยการพิจารณาของศาลเว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษหรือความผิดนั้นได้กระทำโดยประมาท
 4. ต้องคำพิพากษาของศาลให้เป็นบุคคลสาบสูญ วิกลจริตหรือล้มละลาย
 5. ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่วิชาชีพและชมรมฯโดยเจตนาเมื่อได้รับคำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากเลขานุการ โดยมติคณะกรรมการบริหารแล้วก็ยังกระทำอยู่อีกทั้งนี้ให้เลขานุการเสนอชื่อสมาชิกผู้นั้นต่อคณะกรรมการบริหารในที่ประชุมใหญ่ประจำปีเพื่อขออนุมัติให้ออกจากสมาชิกภาพ มตินี้ต้องกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีลับ ลงคะแนนเสียงให้ออกไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกที่มาประชุมในวันนั้นเมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลง ให้นายทะเบียนจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนและประกาศการหมดสมาชิกภาพนั้นณสำนักงานชมรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15วัน

หน้าที่ของสมาชิก

 • ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของชมรมฯ
 • ปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ เพื่อให้เป็นที่นับถือของบรรดาสมาชิกด้วยกัน และบุคคลทั่วไป
 • เสนอแนะ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของชมรมฯเพื่อให้การดำเนินงานของชมรมฯบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 • แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ยศ บรรดาศักดิ์ และการย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน เพื่อแก้ไขทะเบียนของชมรมฯให้เป็นปัจจุบั
 • สมาชิกต้องรับผิดชอบในทรัพย์สิน และชื่อเสียงของชมรม

 

สิทธิของสมาชิก

 • สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิได้รับข่าวสารของชมรมฯ และเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่ประจำปี
 • สมาชิกทุกประเภทสามารถขอนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ โดยผ่านการตรวจสอบอนุมัติจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว
 • สิทธิของสมาชิกสมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือรับเลือกเป็นกรรมการของชมรมฯลงคะแนนได้ 1คะแนนเสียง
 • แสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรมฯส่งไปยัง คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกสามัญร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับกิจกรรมของชมรมคณะกรรมการบริหารต้องพิจารณาให้ผู้เสนอทราบ
 • มีสิทธิประโยชน์ทุกอย่างที่ชมรมฯ จัดขึ้นเพื่อสมาชิกตามเงื่อนไขและข้อบังคับของชมรมฯ ได้รับการสนับสนุนในด้านวิชาการในการนำเสนอผลงาน โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการที่ชมรมฯแต่งตั้งขึ้นในโครงการ
 • สามารถขอตรวจสอบเอกสารทะเบียนบัญชีและทรัพย์สินของชมรมฯ
  โดยแจ้งในเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 • ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรมฯ

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
 • No comments found