banner 1

สมาคมพยาบาลโรคไต

พิมพ์

คณะกรรมการของสมาคมฯ

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

logo

คณะกรรมการของสมาคมฯ

 • กรรมการที่ปรึกษาชมรมฯประกอบด้วยนายกสมาคมโรคไตและบุคคลซึ่งคณะกรรมการของชมรมฯเห็นสมควร
 • กรรมการบริหารชมรมฯประกอบด้วย
 1. ประธาน 1 ตำแหน่ง
 2. รองประธาน 2 ตำแหน่ง
 3. เลขานุการ 1 ตำแหน่ง
 4. นายทะเบียน 1 ตำแหน่ง
 5. ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง
 6. วิเทศน์สัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง
 7. เหรัญญิก 1 ตำแหน่ง
 8. ปฏิคม 1 ตำแหน่ง
 9. ตัวแทนภาค 4 ตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารของชมรมฯดำรงตำแหน่งวาระละ2ปีประธานของชมรมฯดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระ นอกจากเคยเว้นระยะการดำรงตำแหน่งนั้นมาแล้ว1วาระ


การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของชมรมฯ

 • ให้สมาชิกเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานโดยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานได้มากกว่า1คนแต่ต้องมีสมาชิกรับรอง 3 คน
 • ผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งประธานต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ของชมรมฯ ขณะที่มีการเลือกตั้งทุก 2 ปี
 • ผู้ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมฯ และประธานชมรมฯจะมีผู้ดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เพื่อดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ
 • คณะกรรมการบริหารชมรมฯต้องเป็นสมาชิกสามัญ
 • ถ้าตำแหน่งใดในคณะกรรมการบริหารว่างลงให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ที่จะแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งว่างนั้นแทน

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 1. ประธานชมรมมีหน้าที่ดังนี้
  • รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับวัตถุประสงค์และมติของคณะกรรมการ  บริหารและที่ประชุมใหญ่
  • เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  • เป็นผู้แทนชมรมฯในการติดต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลทั่วไป
  • เสนอชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการ อนุกรรมการต่างๆที่จำเป็น เพื่อผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
  • มีอำนาจสั่งจ่ายเงินในกรณีจำเป็น และรีบด่วนได้ไม่เกิน 5,000.-บาท(ห้าพันบาทถ้วน) โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
  • เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร เป็นกรณีรีบด่วนได้แต่ถ้ากรรมการไม่สามารถร่วมประชุมได้ ต้องส่งผู้แทนมาร่วมประชุม และผู้แทนมีสิทธิ์เทียบเท่ากรรมการ
 2. ตำแหน่งรองประธานชมรมฯ มีอำนาจหน้าที่
  • ช่วยประธานในกิจกรรมของชมรมฯ 
  • เป็นรองประธานคนที่ 1 ในที่ประชุมและปฏิบัติงานแทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้
 3. คณะกรรมการบริหารเขต แบ่งเป็น 5 เขต
  • เขตภาคเหนือ
  • เขตภาคกลาง
  • เขตภาคตะวันออก
  • เขตภาคใต้
  • เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ผู้แทนเขตต่างๆ มีอำนาจหน้าที่ช่วยประธานชมรมฯ ในกิจกรรมของชมรมฯตามที่ได้รับมอบหมายดังนี้
  • วางระเบียบและวิธีการต่างๆเพื่อการดำเนินงานโดยยึดตามมติข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารและชมรมฯ
  • รับผิดชอบในการดำเนินการของชมรมฯ ในแต่ละภาคให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหาร
  • เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
  • เป็นตัวแทนของชมรมฯในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตความรับผิดชอบ
  • จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตในแต่ละเขตเพื่อปรึกษาหารือและดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ
  • รายงานดำเนินการให้ที่ประชุมกรรมการบริหารทราบในวาระการประชุม
 4. ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่
  • ดำเนินงานทางธุรการของชมรมฯนัดประชุม จัดระเบียบวาระการประชุม และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • บันทึกการประชุม แจกเอกสารรายงานการประชุมเก็บรักษาเอกสารสำคัญของชมรม
 5. เหรัญญิกและผู้ช่วยเหรัญญิก มีหน้าที่ 
  • รับ-จ่ายเงิน และรักษาผลประโยชน์ของชมรมฯ ทำบัญชีและงบดุล เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ประจำปี
 6. นายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียน มีหน้าที่
  • ดำเนินการในเรื่องการลงทะเบียน ถอนทะเบียน แก้ไขทะเบียน ให้เป็นปัจจุบันเสนอ และเก็บใบสมัครของสมาชิก ประสานงานกับเลขานุการ การเสนอรายชื่อสมาชิกเพื่อขอให้คณะกรรมการอนุมัติ
 7. ปฏิคมและผู้ช่วยปฏิคม มีหน้าที่
  • ดูแลต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่วิทยากรสมาชิกของชมรมฯในการประชุม
  • รับผิดชอบในเรื่องการจัดสถานที่และการจัดเลี้ยง ของที่ระลึกเมื่อมีการประชุมใหญ่หรือจัดงานต่างๆของชมรมฯ
 8. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่
  • ประสานงานเผยแพร่กิจกรรมและงานของชมรมฯสู่สมาชิกและสังคมตามความเหมาะสมเชิญชวนสมาชิกให้ร่วมประชุมประจำปี และร่วมในกิจกรรมซึ่งทางชมรมจัดขึ้น
  • ร่วมทำหน้าที่พิธีกรของงานด้วย
 9. ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ดังนี้ 
  • วางแผนดำเนินการจัดการประชุมแต่ละครั้ง ติดต่อวิทยากรขอบทความ จัดทำหนังสือการประชุมวิชาการ รับผิดชอบนิทรรศการในการประชุม 
  • จัดหาหนังสือทางด้านวิชาการ 
  • ดูแลวางระเบียบการให้บริการพิจารณางานวิจัยมีหน้าที่รวบรวมบทความ งานค้นวิจัยของสมาชิก เพื่อนำเสนอลงในวารสารของชมรมฯ และสื่ออื่นๆ
 10. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่
  • ติดต่อกับองค์กรต่างๆในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
  • รับผิดชอบดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกที่ได้รับทุนของชมรมฯ เข้าร่วมประชุมในต่างประเทศติดต่อประสานงานเพื่อประโยชน์ของสมาชิกชมรมฯส่งเสริมการศึกษาและจัดสรรทุน 
  • เผยแพร่ข่าวสารแก่สมาชิกวางระเบียบเกี่ยวกับการให้ทุนแก่สมาชิก เสนอเรื่องการให้ทุนต่อคณะกรรมการอำนวยการกลางเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  • ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งตำรา การวิจัยของสมาชิก

การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จะพ้นจากหน้าที่ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ออกตามวาระ
 • ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหาร
 • ที่ประชุมลงมติให้ถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล โดยสมาชิกที่มาประชุม ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4เหตุเพราะไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริการ โดยให้ที่ประชุมลงมติและมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4
 • ขาดการประชุม4ครั้งติดต่อกันโดยไม่แจ้งสาเหตุหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลาง

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
 • No comments found