banner 1

สมาคมพยาบาลโรคไต

พิมพ์

ระเบียบการบริหารงาน

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

logo

 1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลาง อย่างน้อย4เดือน เพื่อปรึกษาหารือกิจกรรมของชมรมฯ โดยประธานชมรมฯเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานชมรมไม่อยู่ หรือไม่สามารถมาร่วมการประชุม ให้รองประทานหรือคณะกรรมการเขตแทนหรือแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นเป็นประธานในที่ประชุมโดยการลงมติของที่ประชุม
 2. การบริหารมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 3. ให้คณะกรรมการบริหารเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ1ครั้งในเดือนตุลาคม เพื่อแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปีที่แล้ว แสดงงบดุล ปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการของชมรมฯ ตอบข้อซักถามของสมาชิก รับฟังคำแนะนำ และความคิดเห็นต่างๆของสมาชิก เสนอผลงานทางวิชาการที่ได้รับการคัดเลือก และดำเนินการเลือกตั้งประธานชมรมฯ คนต่อไปตามวาระ ให้เลขานุการมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่ ให้สมาชิกทราบล่วงหน้า เป็นเวลาอย่างน้อย15วันก่อนการประชุม
 4. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า1ใน3จึงจะเป็นองค์ประชุม
 5. นอกจากประชุมใหญ่สามัญประจำปีอาจให้มีการประชุมวิสามัญได้ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรให้เรียกประชุมสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า1ใน5ลงนามขอร้องให้เรียกประชุม โดยยื่นความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรถึงเลขานุการล่วงหน้า ก่อนกำหนดไม่น้อยกว่า 30วันในทั้ง2กรณีให้เลขานุการเป็นผู้นัดหมาย จัดส่งระเบียบวาระการประชุม
  ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วัน และจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า1ใน3จึงจะเป็นองค์ประชุมให้ประธานชมรมฯเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและวิสามัญถ้าประธานชมรมฯไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งแทน
 6. รายได้จากค่าสมัครลงทะเบียนและค่าบำรุงประจำปีหรือรายได้อื่นๆถ้ามีเหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบเก็บรักษาเงินเอกสารการเงินและทรัพย์สินของชมรมตามมติของคณะกรรมการ อำนวยการกลาง โดยการรับเงินบริจาคจากแหล่งเงินทุนต่างๆต้องมีใบตอบรับจากชมรมโดยมีลายเซ็นของประธานชมรม รองประธานและเหรัญญิกทั้ง3คนลงนามร่วมกัน
 7. รายได้ของชมรมฯต้องนำไปฝากเข้าบัญชีธนาคารหรือธนาคารที่คณะอำนวยการกลางมีมติรับรอง
 8. เหรัญญิกจะเก็บเงินสดไว้ไม่เกิน5,000บาทถ้าเกินกว่านั้นต้องนำเข้าบัญชีธนาคาร
 9. ในการอนุมัติจ่ายเงินของชมรมฯจะต้องมีประธานชมรมฯเป็นผู้ลงนามอนุมัติ(กรณีที่ประธานไม่อยู่ให้รองประธานลงนามแทนและในกรณีที่เหรัญญิกไม่อยู่ให้เลขานุการเป็นผู้ลงนามสั่งจ่ายเงินแทน)
 10. เหรัญญิกจะต้องแถลงยอดงบดุลบัญชีของชมรมฯในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและทำบันทึกแจ้งให้สมาชิกทราบ
 11. การเลิกชมรมจะกระทำได้โดยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของชมรมฯมีมติให้เลิก
 12. ให้คณะกรรมการกลางเสนอชื่อผู้ชำระบัญชีในที่ประชุมใหญ่เมื่อที่ประชุมใหญ่เห็นชอบด้วยจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้ชำระบัญชีได้และการชำระบัญชีต้องเป็นไปตามกฎหมาย
 13. ทรัพย์สินของชมรมฯที่เหลือจากการชำระบัญชีมีอยู่เท่าใดกรรมการที่ปฏิบัติงานอยู่ขณะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณามอบให้หน่วยงานหรือสถาบันที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมวิชาชีพพยาบาล
 14. ข้อบังคับที่จะแก้ไขเพิ่มเติมให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของชมรมฯไม่น้อยกว่า15วันก่อนการประชุมผู้ใดจะคัดค้านร่างนั้นให้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขานุการไม่น้อยกว่า3วันก่อนการประชุม
 15. ให้ประธานชมรมฯเป็นผู้รักษาระเบียบนี้

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
 • No comments found