tnns khua 2019

เรื่องเชิงวิชาการ

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับชมรมวิชาการอายุรศาสตร์โรคไต โภชนาการ และผู้สูงอายุ (ANNGA) เชิญสมาคมพยาบาลโรคไต เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการโรคไต และโภชนาการครั้งที่ 5 Administrator 41
ลงทะเบียนเพื่อรับประกาศ Kidney Care in the Next Decade Administrator 412
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ รุ่นที่ 14 Administrator 2045
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “Kidney Care in the next decade” Administrator 1664
Kidney Care in the Next Decade Administrator 1573
คณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดอบรมหลักสูตร รุ่นที่ 6 ปี 2562 Administrator 1794
ผู้ได้รับเลือกนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ ปี 2562 Administrator 1225
สมาคมพยาบาลโรคไต ประกาศ เรื่องการพิจารณาพยาบาลดีเด่น วาระครบรอบฯ Administrator 1053
การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ปี 2562 Administrator 1468
ประชุมวิชาการ Disruption and Innovation in Nephrology Nurse 2019 Administrator 1834
หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรฯ CAPD Administrator 1077
หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรฯ HD Administrator 1269
สั่งเสื้อสมาคมฯ Administrator 330
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดอบรมวิชาการฯ ปี 2562 Administrator 405
แสกน QR Code เข้าร่วมกลุ่ม สมาคมพยาบาลโรคไต Line square Administrator 508
แสกน QR Code เข้าร่วมกลุ่ม 9-Thai tnns Line square Administrator 1104
สมาคมพยาบาลโรคไต เปิดประชุมวิชาการ วันที่ 1 ก.พ. 62 Administrator 2398
สมาคมพยาบาลโรคไต เปิดประชุมวิชาการ วันที่ 2-3 ก.พ. 62 Administrator 3056
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ร่วมกับ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 6 Administrator 1541
รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ รร.พยาบาลรามาธิบดี ปี 2562 Administrator 1591
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤต ประจำปี 2562 Administrator 953
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรฯ ประจำปี 2562 Administrator 3653
แบบสำรวจข้อมูลการให้บริการฟอกเลือด 2561 Administrator 2739
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคําขวัญภาษาไทย Administrator 1280
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ปี 2561 Administrator 635
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตร HD รุ่นที่ 11 และ CAPD รุ่นที่ 2 Administrator 2531
หน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมฯ รุ่นที่ 12 Administrator 4514
Download เอกสารสำหรับสมาชิกชมรม Administrator 2627
E-News สมาคมพยาบาลโรคไต Administrator 2759
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และสมาคมพยาบาลโรคไต ขอเชิญ ร่วมงานประชุมวิชาการฯ ปี 61 Administrator 2049
เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 6 Administrator 3134
Palliative care in End-Stage-Renal Disease 2018 Administrator 1124
งานประชุมวิชาการ Kidney Smart ขอนแก่น ประจำปี 2561 Administrator 2489
แบบสอบถาม PD NURSE Administrator 1045
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสามัญประจำปี สมาคมพยาบาลโรคไต ประจำปี 2561 Administrator 3259
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ Administrator 1622
Ten Years of thailand PD First Policy “Dialysis for all, No one left behind” 2018 Administrator 1380
ประกาศผลพิจารณาการส่งผลงานฯ ประชุมวิชาการปี 61 Administrator 739
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ งานประชุม Optimal Care ประจำปี 2561 Administrator 1191
ประกาศ สมาคมพยาบาลโรคไต Administrator 2192
Download Slide งานประชุมวิชาการ 3 - 4 ก.พ. 61 Administrator 5200
อัพเดทข้อมูลสมาชิก Administrator 3542
มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฏเกล้า ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 2561 Administrator 8928
โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 53 ประจำปี 2561 Administrator 2409
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Holistic Care for Renal Replacement Therapy Administrator 850
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกาศการสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ประจำปี 2561 Administrator 2563
หน่วยไต และไตเทียม รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดอบรมฯ รุ่นที่ 10 Administrator 9341
สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับสมาคมโรคไต และสมาคมพยาบาลโรคไต จัดประชุมวิชาการ ฯ Administrator 3824
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการฯ CNC2017 Administrator 2403
สภาการพยาบาล ขอเชิญร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ ฯ Administrator 2403
ประชุมใหญ่วิชาการสามัญประจำปี 2560 เรื่อง Dialysis in a Changing World Administrator 2453
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดอบรมหลักสูตร ฯ รุ่นที่ 9 Administrator 3291
เปิดอบรม HD และ CAPD เชียงใหม่ ปี 2560 Administrator 3784
การประชุมวิชาการ Quality Improving in CAPD and Hemodialysis by Intervention Nephrology (QIN 2016) Administrator 4400
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคไตจัดการสอบพยาบาลไตเทียม ปี 2560 Administrator 6650
โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ เชิญร่วมประชุมวิชาการ ปี 2560 Administrator 7518
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมวิชาการ ปี 2559 Administrator 7376
ประกาศสรรหาและเลือกตั้ง นายกสมาคมพยาบาลโรคไต Administrator 1381
แนะนำหลักสูตร NP RRT - Hemo รุ่น 3 - 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และสถาบันบาราศนราดูร Administrator 5929
โครงการประชุมวิชาการ ฯ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 Administrator 2126
สมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2559 Administrator 4426
โรงพยาบาลราชวิถีประกาศรับสมัครอบรม ฯ ประจำปี 2559 Administrator 5915
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครอบรม ปี 59 Administrator 6765
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเปิดรับสมัครพยาบาลอบรมเวชปฏิบัติ HD มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 Administrator 4848
ร.พ.ภูมิพลเปิดอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 Administrator 4122
เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ฯ ครั้งที่ 2 Administrator 4907
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางประจำปี 2559 Administrator 6782
กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น Administrator 3262
เชิญโรงพยาบาล ที่ได้ร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD และ CAPD Administrator 1970
ประชุมวิชาการสัญจร เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 Administrator 3190
สมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2558 Administrator 5631
ร.พ. ภูมิพล เปิดรับสมัครอบรมฯ รุ่นที่ 3 ปี 58 Administrator 9013
เปิดรับสมัครสอบพยาบาลไตเทียมเพื่อรับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2558 Administrator 10618
ประชุมวิชาการ สัญจร ปี 57 ครั้งที่ 1 ขอนแก่น Administrator 4229
รับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง ฯ เชียงใหม่ รุ่นที่ 4 Administrator 3680
ประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2557 Administrator 3355
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพยาบาลไตเทียม พ.ศ. 2557 Administrator 6900
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2557 Administrator 3153
เชิญร่วมประชุมวิชาการใหญ่สามัญประจำปี 2557 * Update Administrator 3272
ประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลการบาบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้องและการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) เชียงใหม่ 57 webmaster 6260

บทความล่าสุด