tnns khua 2019

เรื่องเชิงวิชาการ

พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพยาบาลไตเทียม พ.ศ. 2557

เขียนโดย Administrator on .

สรุปผลสอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

- รายชื่อผู้สอบผ่าน ฯ

 

1 นาง เพิ่มเพ็ญจิต ผลิเจริญสุข นครปฐม
3 นาง จงกลนี คงสวัสดิ์ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
5 น.ส. น้ำอ้อย สังข์ทอง เกษมราษฎร์ สระบุรี
6 นาง อภิญญา จินดารักษ์ บ้านหมี่ ลพบุรี
7 นาย ศิวดล ประพันธ์พิบูลย์ พระนั่งเกล้า นนทบุรี
8 น.ส. ธดารัฏฐ์ หนูปาน บางปะกอก 9 อินเตอร์
11 นาง พัชราวะไล นนตะแสน สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
12 น.ส. วรรณาภรณ์ วัฒนกุล ราม 42 ไตเทียม
13 นาง นุชจรี ธรรมฉวี วิภาวดี
14 น.ส. สุธีรา เรียนเวช ธนกาญจน์ กาญจนบุรี
15 นาง ธนภร คำภาพันธ์ ร้อยเอ็ด ธนบุรี
16 พ.ต.ญ. วิชุกุล อองพลากร พระมงกุฎเกล้า
17 นาง ศริญญา เพชรนุ้ย ธรรมศาสตร์ฯ
18 น.ส. ศิรินันท์ สันโต๊ะเส็น ลาดพร้าว
19 น.ส. นิธิศศา เอี่ยมศรีเพ็ง ทหารผ่านศึก
20 พ.ต.ญ. พันธนา ไกรทอง ค่ายวีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์
21 น.ส. พัชรียา นนทนาภา บางปะกอก 1
22 น.ส. วราภรณ์ สีทาแก กรุงเทพ ภูเก็ต
23 นาง สุพัชรี จิรรัตน์สถิต พาน เชียงราย
25 นาย ผจงศักดิ์ พันแสน ค่ายกฤษณ์สีวะรา
26 น.ส. อรษา กีรติวิทยางกูร สมิติเวช สุขุมวิท
29 น.ส. สุดาวรรณ ทองขาว เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
30 น.ส. จันทร์จนา ทองขาว ลาดพร้าว
31 นาง สุคนธ์ทิพย์ ติระรัตน์ชัยเลิศ หัวเฉียว
32 น.ส. ธนพร ถิ่นวิลัย ค่ายสุรนารี นครราชสีมา
33 นาง จารุวรรณ เงาเมฆ ค่ายกาวิละ เชียงใหม่
34 น.ส. ธัญวรัตน์ ฝากญาติ ศีขรภูมิ สุรินทร์
35 นาง อัจฉรา สุขุมกาญจนะ กรุงเทพ พัทยา ชลบุรี
36 น.ส. วรนุช สัปปินันท์ ปากช่องนานา นครราชสีมา
38 น.ส. จันธิมา จันทร์สุโข หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
43 นาง นวลจันทร์ ฉายากุล หลังสวน ชุมพร
44 น.ส. ชวาลิน กำเหนิดบุญ เทศบาลเมืองชลบุรี
45 น.ส. ฉวีวรรณ ชัยฤทธิ์ ศรีนครินทร์ ขอนแก่น
46 น.ส. รุ่งทิวา ยาวิชัย สุขุมวิท
48 น.ส. ยุพาพิน เหลาสิงห์ กรุงเทพ อุดรธานี
50 น.ส. บุษรารัตน์ เทพษร นราธิวาสราชนครินทร์
51 นาง ธัญวรัตน์ ไชยต้นเทือก ศรีนครินทร์ ขอนแก่น
53 น.ส. แสงเทียน คำรินทร์ ราชเวช เชียงใหม่
54 น.ส. พัชรี ทองทรัพย์ บ้านแพ้ว พร้อมมิตร
55 น.ส. ชไมพร อุทุมพร ราชธานี อยุธยา
56 นาง อินทิรา สุขรุ่งเรือง พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
58 น.ส. จิตติมา ใจแน่น ค่ายอดิสร สระบุรี
59 น.ส. ศิริรัก ฤทธิ์รุ่งอรุณ คลินิกแพทย์สุชาดา ระยอง
60 น.ส. จันทร์จีรา ยารวง เชียงรายประชานุเคราะห์
61 น.ส. วรรณเพ็ญ ฤชาเชวง คลินิควชิรบารมีการแพทย์
62 น.ส. กนกวรรณ บุญชู ศูนย์การแพทย์กาญจนาฯ นครปฐม
64 น.ส. นลินี วรเตชะคงคา นครธน
66 น.ส. จิราพัชร อุตะมะ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
67 น.ส. ศิริกุล เหลี่ยมศิริวัฒนา พะเยา
70 น.ส. ละมัยพร บุตรวงค์ วิรัชศิลป์ ชุมพร
71 น.ส. กาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ราชวัตรไตเทียมหลักสี่
72 นาย กฤษดา บุญเสริฐ ค่ายพ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
73 น.ส. วันดี คงพันธุ์ สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
74 นาง วราภรณ์ หาญชนะ ร้อยเอ็ด ธนบุรี
75 น.ส. พิศมัย คำยอด สิรินธร
76 น.ส. จิตติมา อินสว่าง ราชธานี อยุธยา
77 นาง จารุวรรณ พุทธิผล บุณฑริก อุบลราชธานี
78 น.ส. อัญชนา พวงจิต วชิระ ภูเก็ต
79 น.ส. วิรัลพัชร ฆารวิพัฒน์ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ร้อยเอ็ด
81 นาง ปิยฉัตร ผาอินดี สำโรงการแพทย์
82 น.ส. นวลจันทร์ แก้วเนตร ปิยะเวท
83 นาย วสันต์ ตระกูลสุนทรชัย รามาธิบดี
84 น.ส. ฝน วงษ์นาม แม่กลอง สมุทรสงคราม
85 นาง นันธนันท์ ภู่อ่อน สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สุพรรณบุรี
86 นาง วาสนา เข็มกลัด ราชวิถี
88 น.ส. อรพรรณ ภิรมย์ไทย นครธน
89 น.ส. สุพรรณี วีระพันธ์ สมิติเวช สุขุมวิท
91 น.ส. สร้อยสุวรรณ สนขำ พระจอมเกล้า เพชรบุรี
92 นาง ธัญธร จำรูญรัตน์ ค่ายสุริยพงษ์ น่าน
94 น.ส. ศตพร เรือนคำฟู เชียงใหม่คลินิคโรคไต
95 น.ส. ปัญญาพร พลทัสสา พีเคฮีโมเจริญทรัพย์ ขอนแก่น
96 น.ส. พรฤดี เดชศักดิพล เซนต์หลุยส์
97 น.ส. สิรีกรณ์ มณีชมภู จอมทอง เชียงใหม่
98 น.ส. อุมาพร โคตรประจิม ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
99 น.ส. จิตรา กุระปะ เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย
101 น.ส. เพ็ญศรี แบ่งบุญ นครพิงค์ เชียงใหม่
102 น.ส. อมรรัตน์ ภักดิ์รัตนพร พระรามเก้า
103 นาง ปรารถนา นิลประภา เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย
105 น.ส. ธนียา ธรรมารักษ์ สมิติเวช สุขุมวิท
106 นาง สุชานันท์ แสงดาว พญาไท 3
108 น.ส. นงนุช ทศศะ เขมราฐ อุบลราชธานี
109 น.ส. อัญชลี ธนะชัยขันธ์ แมคคอร์มิค เชียงใหม่
110 น.ส. จรรยพร กีพงษ์ วิวัชเวชฯ สมุทรสาคร
111 นาง วราภรณ์ ลำจวน ราชวัตรสามเสน
112 นาง ธิดารัตน์ เกตุทอง มูลนิธิโรคไตฯ รพ.สงฆ์
113 นาง สิริวรรณ์ นิลตระกูล พระนครศรีอยุธยา
115 น.ส. แสงทอง ทนน้ำ ราชวัตรไตเทียม
116 น.ส. สุภาพร ใจสมุทร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
117 นาง สุภานีย์ วงษ์สวัสดิ์ สิชล นครศรีธรรมราช
118 น.ส. กัญญารัตน์ แก้วน่าน กรุงไทย นนทบุรี
119 น.ส. นพวรรณ จรัสสุขประเสริฐ พญาไท 3
120 น.ส. บงกช สะแกทอง ราชวิถี
121 น.ส. สมฤดี ไชยเพชร พญาไท 3
123 น.ส. วรัญญา สุดโสม ค่ายสุรสิงหนาท สระแก้ว
124 น.ส. กิ่งกาญจน์ ร่องพืช เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
125 น.ส. เนตรนภา อินเรือน แม่กลอง สมุทรสงคราม
126 นาง. กังสดาล นวลรัตนตระกูล รามาธิบดี
127 น.ส. จุไร เตือนวีระเดช ทักษิณ สุราษฎรธานี
129 นาง ทรงศรี ลึกลับพนาวัลย์ เบญจรมย์ ลพบุรี
131 น.ส. นูรีซัน บือราแฮง จุฬารัตน์ 9 กิ่งแก้ว
134 น.ส. ปภาศิริ รักษาพล สมเด็จเจ้าพระยา
137 น.ส. เกศมณี มณีรัตน์ ชลเวช ชลบุรี
138 น.ส. ศิรประภา นามขันธ์ วิชัยยุทธ
139 นาง พรทิพา ไชยเลิศ กรุงเทพ จุรีเวช ร้อยเอ็ด
140 นาง จามรี พลดี สุราษฎร์ธานี
141 นาง วงเดือน หูชัยภูมิ นวนคร 1 ปทุมธานี
142 นาง วิชญาดา ศรีแสน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
144 นาง มุทิตาฤดี ปภาภัคชัยเทวเดชา ชุมแพ ขอนแก่น
145 น.ส. สมพอ แสนเตชะ เชียงใหม่คลินิคโรคไต
146 น.ส. ดวงใจ กาญจนานิจ เอกชัย สมุทรสาคร
147 นาย ณพรรฒ กนกวุฒปรีดา พระนครศรีอยุธยา
148 น.ส. ชลิดา หวนคนึง บางโพ
149 น.ส. กุลยา จำปา บุรีรัมย์
150 น.ส. สกาย ดอนศิลา พิษณุเวช พิษณุโลก
151 น.ส. วาสนา แก้วบุญเรือง มหาราชนครเชียงใหม่
152 น.ส. วิรังรอง หัตถโกศล มหาราชนครเชียงใหม่
161 น.ส. กวิตา เขตจัตุรัส มูลนิธิโรคไตฯ รพ.สงฆ์
163 น.ส. ปัทมา ทะสวัสดิ์ ค่าพ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
164 น.ส. สุธีรา ตันติสันถวพงศ์ ลานนา เชียงใหม่
165 น.ส. สายใจ บุญแจ้ง ยันฮี
166 น.ส. อวัสดา ช้างเพชร วิชัยเวช สมุทรสาคร
167 น.ส. พรพิมล เชื้อสงฆ์ บางไผ่
168 น.ส. นงนภัส ศรีพึ่ง เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
169 น.ส. พรพรรณ ทองพันชั่ง ชีวาเวชคลินิค
170 นาง สุภาวดี ธรรมพากรณ์ ราชธานี อยุธยา
171 น.ส. ปิยมล เอี่ยมงาม เมโย
172 ร.อ.ญ. มนัสนันท์ สุวรรณรัตน์ อานันทมหิดล ลพบุรี
173 น.ส. มันทนา สุตัน เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ
174 นาง วันทิวา พงษ์ปัญญาศรี เชียงใหม่คลินิคโรคไต
175 น.ส. วีลาวัลย์ กิจเจริญ เซนต์หลุยส์
176 น.ส. ธันยพร นิลคุณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
177 น.ส. รวีวรรณ ดำคลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
178 นาง นิตยา คำดวง จอมทอง เชียงใหม่
180 นาง พัชรนันท์ หุ่นเก่า นวนคร 1 ปทุมธานี
181 นาง เจนจิรา กังวาลไกล มงกุฎระยอง
182 พ.ต.ญ. สังวาลย์ ไม้เลิศ พระมงกุฎเกล้า
183 นาง สมหมาย ม่วงสุข ปากช่องนานา นครราชสีมา
184 นาง พูนศรี กุลไธสง ศรีนครินทร์ ขอนแก่น
185 น.ส. อังคณา มหานิยม ธรรมศาสตร์ฯ
186 น.ส. รสสุคนธ์ เถียรทิน ตราด
187 นาง นันธนันท์ ไชยเดชกำจร เมืองราช ราชบุรี
188 น.ส. ศริทร แห้วเพ็ชร ธนบุรี 1
189 น.ส. วราพร มงคุณ กรุงเทพ จุรีเวช ร้อยเอ็ด
190 นาง สุประวี มหาพิรุณ หัวเฉียว
191 น.ส. จรรยาพร อู่ทรัพย์ กรุงเทพ
193 น.ส. พิราวรรณ ก่ำแก้ว เปาโล สมุทรปราการ
194 น.ส. พิกุล เรืองนาม เพชรบูรณ์
195 นาง ธันยา รัตนพันธุ์ ร้อยเอ็ด ธนบุรี
197 น.ส. พัชรียา คำพามา คลินิกไตเทียมภูเก็ต
198 นาย พรชัย แสบงบาล ชัยภูมิ รวมแพทย์
199 นาง สุภิญญา เหมือนจิต สุรินทร์
200 น.ส. วิจิตรา พางาม จุฬารัตน์ สุวรรณภูมิ
201 นาง วารุณี เต็มบุญบริสุทธิ์ จุฬารัตน์ 3
202 น.ส. สุนันทา สุทธิศักดิ์ภักดี เซนต์หลุยส์
203 น.ส. บุษบา ดิษฐ์จันทร์ สันป่าตอง เชียงใหม่

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
  • No comments found