tnns khua 2019

เรื่องเชิงวิชาการ

พิมพ์

เชิญโรงพยาบาล ที่ได้ร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD และ CAPD

เขียนโดย Administrator on .

llogoขอเชิญโรงพยาบาล ที่ได้ร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD และ CAPD ตามรายชื่อที่แนบ ส่งตัวแทนเข้ารับหนังสือฉบับพิมพ์มาตรฐานได้ที่โต๊ะทะเบียน งานประชุมวิชาการ 6-7 มิ.ย. 58 นี้

- ใบมอบฉันทะ  new icon

ประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD
ประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ CAPD

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
  • No comments found