tnns khua 2019

เรื่องเชิงวิชาการ

พิมพ์

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลรัฐ - กรอบแนวคิดในการวิจัย

เขียนโดย Orawan khunsumlee on .

กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการดำเนินการวิจัย
วิธีการดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร เพื่อนำสาระที่ได้มากำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) รวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลรัฐ โดยใช้เทคนิค การวิจัยเชิงอนาคต EDFR ผู้เชี่ยวชาญมีจำนวน 22 คน จำแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มด้านการแพทย์เฉพาะทางโรคไต5 คน 2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ หรือคณะกรรมการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้อง) 9 คน และ 3) กลุ่มพยาบาลชำนาญการการดูแลผู้ป่วยไตวายที่ล้างไตทางช่องท้อง 8 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ชุดดังนี้ 
ชุดที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ประกอบ ด้วย ข้อคำถามปลายเปิดจำนวน 3 ข้อ ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ได้จากการวิเคราะห์คำตอบของผู้เชี่ยวชาญจากการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านการล้างไตทางช่องท้อง 7 ด้าน 71 ข้อ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
ชุดที่ 3 แบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งแสดงค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่วิเคราะห์จากคำตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และจากคำตอบผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านในชุดที่ 2 ประกอบด้วยสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 7 ด้าน รวม 73 ข้อ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณายืนยันการคงไว้ซึ่งคำตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคำตอบ
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารทั้งที่เป็นตำราวารสาร เอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลรัฐ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นที่ 2 กำหนดและคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยกำหนดคุณสมบัติและจำนวนผู้เชี่ยวชาญโดยยึดเกณฑ์ 17 คนขึ้นไป21 แต่เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจึงกำหนดผู้เชี่ยวชาญรวม 22 คน หลังจากนั้นจึงติดต่อผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพร้อมส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสัมภาษณ์
ขั้นที่ 3 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญรอบที่ 1 ตามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลรัฐ พร้อมรวบรวมความคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นที่ 4 สร้างแบบสอบถามชุดที่ 2 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง เพื่อจัดทำเป็นแบบสอบถามเทคนิค EDFR รอบที่ 2 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าความสำคัญของสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลรัฐในแต่ละด้านพร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น
ขั้นที่ 5 รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 22 คนจัดทำเป็นแบบสอบถามชุดที่ 3 ตามเทคนิค EDFR รอบที่ 3 โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ 2 ประการคือ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาคำตอบของตนเองอีกครั้งว่าจะยืนยันความคิดเห็นเดิมหรือปรับเปลี่ยนความคิดเห็นให้สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม