tnns khua 2019

เรื่องเชิงวิชาการ

พิมพ์

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลรัฐ - สรุปผลการศึกษา

เขียนโดย Orawan khunsumlee on .

สรุปผลการศึกษา
พยาบาลวิชาชีพด้านการล้างไตทางช่อง หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลรัฐ ต้องมีสมรรถนะประกอบด้วย 7 ด้าน 73 ข้อย่อย ดังนี้ 1) การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 21 ข้อ 2) การให้คำปรึกษาด้านการล้างไตทางช่องท้อง 10 ข้อ 3) การสื่อสาร การสอน และนวัตกรรมการล้างไตทางช่องท้อง 11 ข้อ 4) จริยธรรมและการพิทักษ์สิทธิ 7 ข้อ 5) การวิจัยและการพัฒนางาน 6 ข้อ 6) การบริหารจัดการหน่วยล้างไตทางช่องท้อง 11 ข้อ 7) การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง 7 ข้อ
กิติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สุชาดา รัชชุกูล ที่ให้คำแนะนำและผู้เชี่ยวชาญทั้ง 22 ท่านที่ยินดีให้ความร่วมมือทำให้การวิจัยครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี