tnns khua 2019

เรื่องเชิงวิชาการ

พิมพ์

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลรัฐ - เอกสารอ้างอิง

เขียนโดย Orawan khunsumlee on .


1. เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์. Textbook of peritoneal dialysis. กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น; 2551.
2. ยศ ตีระวัฒนานนท์. ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย. วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 2549; 20: 50-67.
3. ทวี ศิริวงศ์, ชลธิป พงศ์สกุล. 2008 Optimal care on CAPD in Thailand. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.
4. Gokal R. The Textbook of peritoneal dialysis. 2nd, editor. Columbia: Kluwer Academic Publishers.; 2000.
5. Zorzanello MM. Peritoneal dialysis and hemodialysis: similarities and differences. Nephrol Nurs J 2004; 31: 588-9.
6. Sen A., ?elik G., Keles H. Case report for transmurally infected peritonitis (abstract). Perit Dial Int 2008; 24: 130.
7. Kelman B. The roles of the peritoneal dialysis nurse. Perit Dial Int 1995; 15: 114-5.
8. Bernardini J. Establishing a PD program. Singapore: Lippincott Williams& Wilkins.; 2000.
9. อุดม ไกรฤทธิชัย. สุขภาพจิตของผู้ป่วยไตวายคนไทยที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไต. วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 2540; 3: 298-311.
10. ทวี ศิริวงศ์. การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องในประเทศไทย. วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 2549; 3: 298-311.
11. เถลิงศักดิ์ กาญจนบุศย์. เอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดทำเกณฑ์การประเมินความพร้อมของหน่วยบริการที่ให้บริการทดแทนไต สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ด้วยวิธีการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่จะให้บริการ CAPD ในเขตพื้นที่ภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร. นนทบุรี: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2551.
12. สภาการพยาบาล. คู่มือการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้อง)2551.
13. Kessler R, Strasburg LA. Competency - Based Resumes. How to bring your resume to the top of the pile. Columbia: Book-mart Press; 2005.
14. Parry SB. Just what is a competency? (And why should you care?). Training 1998; 35: 58-64.
15. Pearsons EC, Capka MB. Building a success risk-based competency assessment model. Journal of American Operating Room Nurse 1997; 66 1065-71.
16. สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ. ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันและเรื้อรัง: การวางแผนการพยาบาล. ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์; 2539.
17. Bernardini J, Price V, Figueiredo A. Peritoneal dialysis patient training, 2006. Perit Dial Int 2006; 26: 625-32.
18. Uttley L, Prowant B. Organization of a peritoneal dialysis program: the nurses’ role. ใน: Gokal R, บรรณาธิการ. Textbook of peritoneal dialysis. London: Kluwer Academic Publishers.; 2000.
19. นันทา มหันธนันท์. Nursing aspect for CAPD. ใน: สมชาย เอี่ยมอ่อง, บรรณาธิการ. Textbook of Peritoneal Dialysis. กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์  เจอร์นัล พับลิเคชั่น; 2551.
20. Kong ILL, Yip ILP, Mok GWS, Chan SYM, Tang CMK, Wong SWY, et al. Setting up a continuous ambulatory peritoneal dialysis training program. Perit Dial Int 2003; 23: S178-82.
21. ชนิตา รักษ์พลเมือง. เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR. ใน: ทศพร ศิริสัมพันธ์, บรรณาธิการ. เทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบาย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.
22. พัชรา สาดตระกูลพัฒนา. บทบาทการบริหารงานของหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ ในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.
23. Recommendations of the International Society for Peritoneal Dialysis for training requirements of nephrology trainees and nurses. Perit Dial Int 1994; 14: 117-20.
24. Lo WK, Kwan TH, Ho YW, Lee M, Cheng YY, Ng SY, et al. Preparing patient for peritoneal dialysis. Perit Dial Int 2008; 28: S69-71.
25. สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ. การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วย ซี เอ พี ดี. ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์.; 2544.
26. Wang L, Dong J, Gan H-B, Wang T. Empowerment of patients in the process of rehabilitation. Perit Dial Int 2007; 27: S32-4.
27. นุชจรีย์ หอมนาน. การสอนผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง. ใน: ทวี ศิริวงศ์, บรรณาธิการ. Update on CAPD 2007. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2550. p. 89 - 95.
28. Chung SH, Heimburger O, Lindholm B, Lee HB. Peritoneal dialysis patient survival: a comparison between a Swedish and a Korean centre. Nephrol Dial Transplant 2005; 20: 1207-13.
29. สิริภา ช้างศิริกุลชัย. Optimal care of catheter-related infection in CAPD. ใน: ทวี ศิริวงค์, บรรณาธิการ. 2008 Optimal Care on CAPD in Thailand. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.
30. Hall G, Bogan A, Dreis S, Duffy A, Greene S, Kelley K, et al. New directions in peritoneal dialysis patient training. Nephrol Nurs J 2004; 31: 149-54, 59-63.
31. อภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์. จริยธรรม คุณภาพการพยาบาล. เชียงใหม่: ยูนิตี้แอนด์ โปรเกรสโซลูชั่น.; 2547.
32. เพ็ญจันทร์ แสนประสาน. การจัดการพยาบาลสู่การเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: สุขุมวิทการพิมพ์; 2548.
33. Tan P-c, Morad Z. Training of peritoneal dialysis nurses. Perit Dial Int 2003; 23: S206-9.
34. Bender FH, Bernardini J, Piraino B. Prevention of infectious complications in peritoneal dialysis: best demonstrated practices. Kidney Int; 70: S44-S54.
PROFESSIONAL NURSES’ COMPETENCIES IN CARING OF PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS, GOVERNMENT HOSPITALS
Orrawan Khansamree, Suchada Ratchukul
Faculty of Nursing Chulalongkorn University
Abstract
To study of the professional nurses’ competencies in caring of peritoneal dialysis patients,  government hospitals. This research was performed by using Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) technique. The 22 experts consist of the experts in medical nephrology, the nursing educator, the head of nursing nephrology unit and the professional nursing of peritoneal dialysis. who was knowledgeable, experienced in the research topic, and will to participate in the study, were selected by specified criteria.    The methodology of research was conducted as follows: 1) all of the experts were interviewed regarding the peritoneal dialysis nurse competencies in nephrology unit, government hospitals. 2) Interviewed data were analyzed by using content analysis to develop a questionnaire. All items in the questionnaire were ranked for the level of competency by a prior panel of resource persons, and 3) Items were analyzed using a mean and an interquartile range to form a new version of the questionnaire. The items were selected based on the following criteria: a) Median of the appropriateness and the practicality of more than 3.50 and b) Interquatile range less than 1.50
The results revealed that peritoneal dialysis nurses competencies, as rated by the relevant experts, composed of 73 items, of which 7 items as followed:
1.  Practice of peritoneal dialysis nursing            21  items
2.  Counseling in peritoneal dialysis           10 items
3.  Communication, information and innovation of teaching        11 items
4.  Moral and ethic dimension of care            7 items
5.  Development and research             6  items
6.  Administration of peritoneal dialysis unit          11 items
7.  Continuing care              7 items
Key words:  professional nurses’ competencies, peritoneal dialysis, government hospitals

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
  • No comments found