• prince palace banner 62 2
พิมพ์

รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ รร.พยาบาลรามาธิบดี ปี 2562

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

rama logoโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562
- รายละเอียด
- ใบสมัคร

Comment (0) Hits: 45
พิมพ์

เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤต ประจำปี 2562

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

songkla logo2
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บำบัดทดแทนไตเรื้อรัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โครงการ พัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤต ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
- จดหมายเชิญ
- รายละเอียด

Comment (0) Hits: 20
พิมพ์

สมาคมพยาบาลโรคไต เปิดประชุมวิชาการ วันที่ 1 ก.พ. 62

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

logo tnns kanit font webโครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต
เรื่อง Holistic Care for Renal Replacement Therapy
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

15 ธ.ค. 61 - 7 ม.ค. 62 เท่านั้น ไม่มีลงล่าช้าค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต 1,000 บาท

- บุคคลทั่วไปลงทะเบียน 
- องค์กรลงทะเบียน

youtube icon แนะนำการลงทะเบียน  
1. สมาชิกลงทะเบียน
2. บุคคลทั่วไปลงทะเบียน
3. บริษัทลงทะเบียน

- รายละเอียดโครงการ
- จดหมายเชิญประชุมฯ
-
 ใบลงทะเบียน

Comment (0) Hits: 1407
พิมพ์

สมาคมพยาบาลโรคไต เปิดประชุมวิชาการ วันที่ 2-3 ก.พ. 62

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

logo tnns kanit font webโครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต
Dialysis Review for Nurses ประจำปี 2562
วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

- ลงทะเบียนแบบปกติ
ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 61 - 28 ธ.ค. 61
สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต 3,000 บาท
ไม่ใข่สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต 3,500 บาท
- ลงทะเบียนแบบล่าช้า
ตั้งแต่ 29 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 7 ม.ค.62
สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต 3,500 บาท
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต 4,000 บาท

บุคคลทั่วไปลงทะเบียน
- องค์กรลงทะเบียน

youtube icon แนะนำการลงทะเบียน  
1. สมาชิกลงทะเบียน
2. บุคคลทั่วไปลงทะเบียน
3. บริษัทลงทะเบียน

- รายละเอียดโครงการ ฯ
- จดหมายเชิญประชุมฯ
-
 ใบลงทะเบียน

Comment (0) Hits: 1587
พิมพ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรฯ ประจำปี 2562

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

thammasat logo2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ประจำปี 2562
- จดหมายเชิญ
- แผ่นพับ รายละเอียด
- ใบสมัคร

Comment (0) Hits: 210
พิมพ์

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคําขวัญภาษาไทย

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

logo Nehสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคําขวัญภาษาไทย หัวข้อ " Kidney Health for Everyone Everywhere " ในกิจกรรม วันไตโลก (World Kidney Day 2019) ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
- รายละเอียด

Comment (0) Hits: 193