• august banner3

tnns khua 2019

พิมพ์

หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรฯ CAPD

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

med logoประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Peritoneal Dialysis)

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ 
- หนังสือแจ้งต้นสังกัด
- จดหมายแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกฯ

- รายละเอียด
- ประกาศ
- จดหมายเชิญ
- ใบสมัคร

Comment (0) Hits: 1910
พิมพ์

หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรฯ HD

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

med logoประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) Program of Nurse Practitioner in Renal   Replacement Therapy (Hemodialysis)

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ 
- หนังสือแจ้งต้นสังกัด
จดหมายแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกฯ


- รายละเอียด
- ประกาศ
- จดหมายเชิญ
- ใบสมัคร

 

Comment (0) Hits: 1737
พิมพ์

สั่งเสื้อสมาคมฯ

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

tnns qr code 2019กรุณาสั่งจองพร้อมชำระเงิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบด้านบน การรับเสื้อรับได้ที่หน้างานประชุมวิชาการ 8-9 มิ.ย.62 ให้ตัวแทนรับได้

Comment (0) Hits: 636
พิมพ์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดอบรมวิชาการฯ ปี 2562

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "คุณก็ทำได้ที่คลินิกไตเทียมสำหรับผู้ช่วยไตเทียม"
27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนยบำบัดทดแทนไตเรื้อรัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียดโครงการ
กำหนดการ
จดหมายเชิญฯ
ใบสมัคร

Comment (0) Hits: 848
พิมพ์

แสกน QR Code เข้าร่วมกลุ่ม สมาคมพยาบาลโรคไต Line square

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

2nd qrcode 2019

เชิญสมาชิก แสกน QR Code เข้าร่วมกลุ่ม สมาคมพยาบาลโรคไต Line square เนื่องจากสามารถรองรับสมาชิกได้จำนวนมาก และสมาคมฯ จะปิดกลุ่มย่อย ทั้ง 5 กลุ่มของสมาคม หลังจากสมาชิกเข้ากลุ่มใหญ่เรียบร้อย

Comment (0) Hits: 873
พิมพ์

แสกน QR Code เข้าร่วมกลุ่ม 9-Thai tnns Line square

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

1st qrcode 2019

เชิญสมาชิก แสกน QR Code เข้าร่วมกลุ่ม 9-Thai tnns Line square เนื่องจากสามารถรองรับสมาชิกได้จำนวนมาก และสมาคมฯ จะปิดกลุ่มย่อย 9-thai tnns หลังจากสมาชิกเข้ากลุ่มใหญ่เรียบร้อย

Comment (0) Hits: 1418