• rama10 queen banner

tnns khua 2019

พิมพ์

สมาคมพยาบาลโรคไต เปิดประชุมวิชาการ วันที่ 1 ก.พ. 62

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

logo tnns kanit font webโครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต
เรื่อง Holistic Care for Renal Replacement Therapy
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

15 ธ.ค. 61 - 7 ม.ค. 62 เท่านั้น ไม่มีลงล่าช้าค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต 1,000 บาท

- รายชื่อผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติม  update
- ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน  

รายชื่อผู้ขาดส่งเอกสารชำระเงินลงทะเบียน 
- บุคคลทั่วไปลงทะเบียน 
- องค์กรลงทะเบียน

youtube icon แนะนำการลงทะเบียน  
1. สมาชิกลงทะเบียน
2. บุคคลทั่วไปลงทะเบียน
3. บริษัทลงทะเบียน

- รายละเอียดโครงการ
- จดหมายเชิญประชุมฯ
-
 ใบลงทะเบียน

Comment (0) Hits: 2549
พิมพ์

สมาคมพยาบาลโรคไต เปิดประชุมวิชาการ วันที่ 2-3 ก.พ. 62

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

logo tnns kanit font webโครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต
Dialysis Review for Nurses ประจำปี 2562
วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

- ลงทะเบียนแบบปกติ
ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 61 - 28 ธ.ค. 61
สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต 3,000 บาท
ไม่ใข่สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต 3,500 บาท
- ลงทะเบียนแบบล่าช้า
ตั้งแต่ 29 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 7 ม.ค.62
สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต 3,500 บาท
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต 4,000 บาท

- ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติม  update
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน 

- รายชื่อผู้ขาดส่งเอกสารชำระเงินลงทะเบียน 
บุคคลทั่วไปลงทะเบียน
- องค์กรลงทะเบียน

youtube icon แนะนำการลงทะเบียน  
1. สมาชิกลงทะเบียน
2. บุคคลทั่วไปลงทะเบียน
3. บริษัทลงทะเบียน

- รายละเอียดโครงการ ฯ
- จดหมายเชิญประชุมฯ
-
 ใบลงทะเบียน

Comment (0) Hits: 3337
พิมพ์

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ร่วมกับ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 6

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

phoomiphol logoวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ร่วมกับกองการพยาบาลและศูนย์โรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy ( Hemodialysis ) รุ่นที่ 6
- รายละเอียดโครงการฯ

Comment (0) Hits: 1791
พิมพ์

ประกาศรับสมัครพยาบาลหลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไตฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562

เขียนโดย Administrator. Posted in News

konkan logosหน่วยไต และไตเทียม แผนกการพยาบาลอายุรกรรม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติจากสภาการพยาบาล เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) : Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy ( Hemodialysis)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 สิงหาคม 2562

- รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม  new3

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์  

- จดหมายเชิญฯ
- ประกาศรับสมัคร
- รายละเอียดหลักสูตร
- ใบสมัคร

Comment (0) Hits: 4337
พิมพ์

รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ รร.พยาบาลรามาธิบดี ปี 2562

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

rama logoโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562
- รายละเอียด
- ใบสมัคร

Comment (0) Hits: 2001
พิมพ์

เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤต ประจำปี 2562

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

songkla logo2
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บำบัดทดแทนไตเรื้อรัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โครงการ พัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤต ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
- จดหมายเชิญ
- รายละเอียด

Comment (0) Hits: 1099