• prince palace banner 62

tnns khua 2019

พิมพ์

มหาวิทยาลายขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ฯ ครั้งที่ 27

เขียนโดย Administrator. Posted in News

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการจัดการทางการพยาบาล
(เดิมชื่อ สาขาการบริหารการพยาบาล)
รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2557 – 27 มีนาคม 2558
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ใบสมัคร
- รายละเอียด

Comment (0) Hits: 2905
พิมพ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เขียนโดย Administrator. Posted in News

หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) 18 สัปดาห์ จัดโดย สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวนพยาบาลผู้เข้าอบรม 16 ท่าน / รุ่น (50 หน่วยคะแนน CNEU)

- เอกสาร Word Format หรือ PDF Format

Comment (0) Hits: 3117
พิมพ์

เปิดรับสมัครสอบพยาบาลไตเทียมเพื่อรับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2558

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคไต เปิดรับสมัครสอบพยาบาลไตเทียมเพื่อรับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2558 ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2558

กรุณาส่งใบสมัครมายังสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2557

- ใบสมัคร 

Comment (0) Hits: 10544
พิมพ์

ประชุมวิชาการ สัญจร ปี 57 ครั้งที่ 1 ขอนแก่น

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

คะแนน " CNEU 5.5 คะแนนnew icon

โครงการประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลโรคไตสัญจรภูมิภาค ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1
เรื่อง " Update Knowledge to Practice in Dialysis "
วันเสาร์ ที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม เซ็นทรัล ทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น

จดหมายเชิญประชุมภูมิภาคสัญจร ปี 57 

- ใบลงทะเบียน 
- รายละเอียด

 

Comment (0) Hits: 4182
พิมพ์

รับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง ฯ เชียงใหม่ รุ่นที่ 4

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

รับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขอการพยาบาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ( การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557

ประกาศผลพยาบาลเข้าอบรม ฯ

Comment (0) Hits: 3638
พิมพ์

ประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2557

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

ประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2557
โดย ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

" The Efficient Care in Hemodialysis Patients "
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 07.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาล สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ได้คะแนน CNEU 7.5 คะแนน

ปิดลงทะเบียนผู้ร่วมประชุมฯ ครบจำนวนแล้ว

- เอกสารประชาสัมพันธ์

Comment (0) Hits: 3300