• covid19
  • uboni banner

tnns khua 2019

พิมพ์

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางประจำปี 2559

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

Comment (0) Hits: 7350
พิมพ์

กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

mixed logo pramongkut

กองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง " ในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2558 (เรียนภาคทฤษฏีเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานตนเอง) ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/ท่าน รับจำนวน 50 คน/รุ่น ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kidneypmk.com หรือ www.nurse.pmk.ac.th
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร้อยเอกหญิงภัทราวดี จินตนา โทรศัพท์ 0897728383

- ใบสมัคร
- ตารางฝึกอบรม ฯ

Comment (0) Hits: 3576
พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ม. เชียงใหม่ รุ่นที่ 6

เขียนโดย Administrator. Posted in News

med logoประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเรียนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 6

- รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และหนังสือแจ้งต้นสังกัด

Comment (0) Hits: 2860
พิมพ์

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยไตและไตเทียม งานบริการพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ เครือข่ายแพทย์โรคไตภาคอีสาน เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Advance Renal Cares for All"

เขียนโดย Administrator. Posted in News

khonkan logo 27th    logo md

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยไตและไตเทียม งานบริการพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ เครือข่ายแพทย์โรคไตภาคอีสาน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Advance Renal Cares for All 16-18 กรกฎาคม 2558 เชียงคานริเวอร์เมาท์เท่น รีสอร์ต จ.เลย

รายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง สามารถลงทะเบียน Online 

Comment (0) Hits: 3136
พิมพ์

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เชิญร่วมประชุมวิชาการฯ ปี 58

เขียนโดย Administrator. Posted in News

triphoom logo   llogo
ขอเชิญพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 250 ท่าน โดยติดต่อลงทะเบียนและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

น.ส.พีระลักษณ์ ผูกพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ และวิจัย
โทร. 0-2684-5310
โทรสาร. 0-2684-5322
E-mail: piraluk@outlook.co.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tnnanurse.org
และ www.brkidney.org

- รายละเอียดการจัดงาน

Comment (0) Hits: 4685
พิมพ์

เชิญโรงพยาบาล ที่ได้ร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD และ CAPD

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

llogoขอเชิญโรงพยาบาล ที่ได้ร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD และ CAPD ตามรายชื่อที่แนบ ส่งตัวแทนเข้ารับหนังสือฉบับพิมพ์มาตรฐานได้ที่โต๊ะทะเบียน งานประชุมวิชาการ 6-7 มิ.ย. 58 นี้

- ใบมอบฉันทะ  new icon

ประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD
ประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ CAPD

Comment (0) Hits: 2069