• prince palace banner 62

tnns khua 2019

พิมพ์

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2557

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

tnna feature 57

ด้วยชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการใหญ๋สามัญประจำปี 2557 เรื่อง “ Nursing Quality Initiatives in Dialysis ”
ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

- รายชื่อเพิ่มเติม งานประชุมวิชาการ 2557 new icon
- รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการ 2557 
- ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ 2557 

- ใบลงทะเบียน 
- รายละเอียด 
- หนังสือเชิญประชุม

Read More Comment (0) Hits: 2988
พิมพ์

เชิญร่วมประชุมวิชาการใหญ่สามัญประจำปี 2557 * Update

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

เรื่อง "Nursing Quality Initiatives in Dialysis"
ณ โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ (โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์)
ห้องราชาบอลลูน
ในวันที่ 10 -11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
และ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงาน Free Paper ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอผลงานจะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน
E-Mail: tnnanurse@gmail.com

Read More Comment (0) Hits: 3126
พิมพ์

ประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลการบาบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้องและการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) เชียงใหม่ 57

เขียนโดย webmaster. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลการบำบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้องและการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) : Renal Replacement Therapy Nursing: Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis&Hemodialysis รุ่นที่ 3 ประจำปี 2557
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดจาก ลิงค์ ด้านล่าง
Comment (0) Hits: 6123
พิมพ์

ประชุมวิชาการ Dialysis Review for Nurses 2014

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

TNNA Nurse

ด้วยชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการ "Dialysis Review for Nurse 2014" ในวันที่ 7 - 9 ก.พ. 57 ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊ทาวเว่อ) กทม.
จึงขอเรียนเชิญสมาชิก และท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
Comment (0) Hits: 3798
พิมพ์

ขอขอบคุณสมาชิก และบริษัทผู้สนับสนุน

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

ตามที่ชมรมฯ ได้จัดประชุม Regional Meeting ครั้งที่ 1 ณ สวนทวีชล จ.เชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 14 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมานั้น ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้า ร่วมประชุม ขอขอบคุณบริษัทห้างร้าน ที่กรุณาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี จนการประชุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอแจ้งยอดเงินที่ได้รับจากสมาชิก และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดรัตนาราม (วัดต้นแก้ว) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 447,525 บาท ( สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน )
Comment (0) Hits: 2273